Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'IVF reedita la línia de Préstecs Participatius Coronavirus i permet sol·licitar préstecs a un termini d'un màxim de 10 anys

L'IVF reedita la línia de Préstecs Participatius Coronavirus i permet sol·licitar préstecs a un termini d'un màxim de 10 anys

 

- Aquest producte, la vigència del qual havia acabat, es va crear en 2020 per a donar resposta a les necessitats de finançament de les empreses que, per la seua situació, no tenien possibilitat d'accedir als mecanismes de liquiditat de l'ICO i el mateix IVF
- Durant l'exercici passat, es van concedir operacions per un total de 4,7 milions d'euros a través d'aquesta modalitat, que compta amb finançament FEDEREl 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat la resolució mitjançant la qual es modifica la convocatòria per la qual es regeix la línia de Préstecs Subordinats que ofereix l'Institut Valencià de Finances (IVF), producte cofinançat amb recursos del Programa operatiu FEDER 2014-2020.

Entre les novetats més importants que hi incorpora aquesta modificació es troba la reedició de la modalitat de Préstecs Participatius Coronavirus (inclosa en la línia de Préstecs Subordinats), la vigència dels quals havia acabat i ara es renova, la qual cosa permet presentar sol·licituds fins al 30 d'abril de 2021.

Cal recordar que la línia de Préstecs Participatius Coronavirus es va posar en marxa el maig de 2020 per a donar suport a les pimes valencianes amb necessitats de finançament derivades de la crisi sanitària per la COVID-19, que per la seua situació de solvència no tenien possibilitat d'accedir als mecanismes de liquiditat de l'ICO i el mateix IVF.

La característica principal dels préstecs participatius és que es configuren com un instrument de quasi capital que, als efectes mercantils, forma part dels fons propis del beneficiari, cosa que millora la solvència de l'empresa. Aquest increment induït de solvència permet millorar la qualificació creditícia del sol·licitant i, amb aquesta, l'accés al finançament que atorguen entitats financeres privades i fons d'inversió.

D'altra banda, aprofitant la renovació d'aquest producte financer, s'amplia el termini d'amortització de les operacions, que ara se situa entre els sis i els deu anys, mentre que en la línia anterior era de huit anys. A més, es manté la possibilitat d'un període de carència d'un màxim de tres anys.

Característiques d'aquest finançament

A través de la línia de Préstecs Participatius Coronavirus que es renova ara, l'IVF ofereix operacions de finançament que poden oscil·lar entre els 25.000 i els 500.000 euros.

El tipus d'interés aplicat és d'Euribor, més el diferencial que corresponga al marge financer de l'exercici, que equivaldrà a la rendibilitat financera registrada pel prestatari en l'últim exercici tancat, amb un valor mínim del 3 % i un valor màxim del 6 %.

De la mateixa manera que la resta de productes financers que ofereix l'IVF, aquests préstecs participatius no inclouen comissions, ni per obertura ni per cancel·lació, i per a aquests préstecs no s'exigeixen garanties addicionals a les que aporta el projecte mateix.

Balanç línia en 2020

A través de línia de Préstecs Subordinats ?i acollides la modalitat de Préstecs Participatius Coronavirus que s'ha dissenyat per a donar resposta a les principals necessitats de les empreses valencianes davant de l'actual situació? l'IVF ha concedit en 2020 un total de 13 operacions de finançament per un import de 4,7 milions d'euros.

Si a aquestes operacions se sumen les que ja s'han fet a través de la modalitat de Préstec Disruptiu, es pot dir que mitjançant la línia de Préstecs Subordinats s'han desenvolupat un total de 19 operacions, per un import conjunt de 12,5 milions d'euros.

 

 

- Este producto, cuya vigencia había terminado, fue creado en 2020 para dar respuesta a las necesidades de financiación de las empresas que, por su situación, no tenían posibilidad de acceder a los mecanismos de liquidez del ICO y el propio IVF

 

- Durante el pasado ejercicio, se concedieron operaciones por un total de 4,7 millones de euros a través de esta modalidad, que cuenta con financiación Feder

 

València (18.01.21). – El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la Resolución por la que se modifica la convocatoria por la que se rige la línea de Préstamos Subordinados que ofrece el Institut Valencià de Finances (IVF), producto cofinanciado con recursos del Programa Operativo Feder 2014-2020.

 

Entre las novedades más importante incorporadas por esta modificación se encuentra la reedición de la modalidad de Préstamos Participativos Coronavirus (incluida en la Línea de Préstamos Subordinados), cuya vigencia había terminado y que se renueva ahora, permitiendo presentar solicitudes hasta el 30 de abril de 2021.

 

Cabe recordar que la línea de Préstamos Participativos Coronavirus fue puesta en marcha en mayo de 2020 para apoyar a las pymes valencianas con necesidades de financiación derivadas de la crisis sanitaria por el Covid-19, que por su situación de solvencia no tenían posibilidad de acceder a los mecanismos de liquidez del ICO y el propio IVF.

 

La característica principal de los préstamos participativos es que se configuran como un instrumento de cuasi capital que, a efectos mercantiles, forma parte de los fondos propios del beneficiario, mejorando la solvencia de la empresa. Este incremento inducido de solvencia permite mejorar la calificación crediticia del solicitante y, con ella, el acceso a la financiación otorgada por entidades financieras privadas y fondos de inversión.

 

Por otra parte, aprovechando la renovación de este producto financiero, se amplía el plazo de amortización de las operaciones, que ahora se sitúa entre los seis y los diez, siendo que en la línea anterior era de ocho años. Además, se mantiene la posibilidad de un periodo de carencia de hasta tres años.

 

Características de esta financiación

 

A través de la Línea de Préstamos Participativo Coronavirus ahora renovada, el IVF ofrece operaciones de financiación que pueden oscilar entre los 25.000 y los 500.000 euros.

 

El tipo de interés aplicado es de Euribor, más el diferencial que corresponda al margen financiero del ejercicio, que equivaldrá a la rentabilidad financiera registrada por el prestatario en el último ejercicio cerrado, con un valor mínimo del 3% y un valor máximo del 6%.

 

Al igual que el resto de productos financieros ofertados por el IVF, estos préstamos participativos no incluyen comisiones ni por apertura ni por cancelación, y para estos préstamos no se exigen garantías adicionales a las que aporta el propio proyecto.

 

Balance Línea en 2020

 

A través de Línea de Préstamos Subordinados, y acogidas la modalidad de Préstamos Participativos Coronavirus diseñada para dar respuesta a las principales necesidades de las empresas valencianas ante la actual situación, el IVF ha concedido en 2020 un total de 13 operaciones de financiación por importe de 4,7 millones de euros.

 

Si a estas operaciones se suman las realizadas a través de la modalidad de Préstamo Disruptivo, se puede decir que ,a través de la Línea de Préstamos Subordinados, se han realizado un total de 19 operaciones, por un importe conjunto de 12,5 millones de euros.