Convocatòries

 

  • PROCESSOS OBERTS:

PROMOCIÓ INTERNA:

 

- RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, del director general de l'IVF, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc FC06, de tècnic o tècnica mitjans del Departament de Back Office mitjançant un procediment de promoció interna.

- RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc LRR03, tècnic o tècnica del Departament d'Operacions, mitjançant un procediment de promoció interna.

- Acord de 16 de desembre de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc LRR03, pel qual s'aprova la llista definitiva amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs i la relació definitiva de persones aprovades; i es fa la proposta de nomenament.

- Acord de 16 de desembre de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc FC06, pel qual s'aprova la llista definitiva amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs i la relació definitiva de persones aprovades; i es fa la proposta de nomenament.

- Acord de 22 de novembre de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc LRR03, per la qual es publica la llista provisional amb la puntuació obtinguda per l'aspirant en la fase de concurs.

- Acord de 22 de novembre de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc FC06, per la qual es publica la llista provisional amb la puntuació obtinguda per l'aspirant en la fase de concurs.

- Acord de 20 d'octubre de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc LRR03, per la qual es publica el resultat del segon exercici de la fase d'oposició i la relació de persones que han superat la fase d'oposició i passen a la fase de concurs.

- Acord de 21 d'octubre de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc FC06, per la qual es publica el resultat del segon exercici de la fase d'oposició i la relació de persones que han superat la fase d'oposició i passen a la fase de concurs.

- Acord de 21 de setembre de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc LRR03, per la qual es convoca a la persona aspirant que ha superat el primer exercici, per a la realització del segon exercici de la fase d'oposició.

- Acord de 21 de setembre de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc FC06, per la qual es convoca a la persona aspirant que ha superat el primer exercici, per a la realització del segon exercici de la fase d'oposició.

- Acord de 16 de juliol de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc LRR03, pel qual s'acorda publicar la relació de persones que han superat el primer exercici.

- Acord de 16 de juliol de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc FC06, pel qual s'acorda publicar la relació de persones que han superat el primer exercici.

- RESOLUCIÓ DE 7 DE JULIO DE 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc TE16, tècnic o tècnica informàtic, de la Subdirecció de Sistemes, per mitjà d'un procediment de promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició (Publicació 29/07/2021)

- Acord de 17 de juny de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc FC06 pel qual s'eleva a definitiva la llista d'admesos i exclosos i es fixa la data de realització del primer exercici. (data de publicació 18/06/2021)

- Acord de 17 de juny de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc LRR03, pel qual s'eleva a definitiva la llista d'admesos i exclosos i es fixa la data de realització del primer exercici. (data de publicació 18/06/2021)

-RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021 del director general del Institut  Valencià de Finances per la qual publiquen la llista provisional de persones admeses o excloses per a la provisió definitiva del lloc FC06 de tècnic o tècnica mitjans del Departament de Back Office (data de publicació 28.04.2021)

-RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2021 del director general del Institut Valencià de Finances per la qual publiquen la llista provisional de persones admeses o excloses per a la provisió definitiva del lloc LRR03 de tècnic o tècnica del Departament d'Operacions (data de publicació 28.04.2021)

- RESOLUCIÓ de 5 de març de 2021 del director general del Institut Valencià de Finances per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc FC06, tècnic/a mitjà/a, del Departament de Back Office mitjançant un procediment de promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició. (Data de publicació: 15/03/2021)

- RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc LR003, tècnic o tècnica del Departament d'Operacions mitjançant un procediment de promoció interna per concurs oposició. (Data de publicació: 22/02/2021)

 

COBERTURA INTERNA:

- RESOLUCIÓ del Director General del Institut Valencià de Finances (IVF), per la qual es publica el resultat de l'oferiment a cobertura interna dels llocs creats en la relació de llocs de treball de l'IVF per a l'exercici 2022, aprovada pel Consell General de l'IVF en la sessió celebrada l'11 de maig de 2022 i publicada en el DOGV el 10 de febrer de 2023 (Data de publicació: 23/05/2023)

- RESOLUCIÓ del Director General del Institut Valencià de Finances (IVF), per la qual s'acorda l'oferiment a cobertura interna dels llocs creats en la nova relació de llocs de treball de l'IVF, aprovada pel Consell General de l'IVF en la sessió celebrada l'11 de maig de 2022 (Data de publicació: 04/05/2023)

- RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE15 subdirector o subdirectora de Sistemes de la Informació, mitjançant un procediment de cobertura interna.

- Acord de 8 de setembre de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE15 subdirector o subdirectora de sistemes de la informació, pel qual es proposa a la direcció general de l´IVF l´adjudicació definitiva del lloc.

- Acord de 14 de juliol de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE15, pel qual es publica la puntuació obtinguda i s'efectua proposta d'adjudicació provisional del lloc.

- Acord de 17 de juny de 2021, de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió definitiva del lloc TE15, pel qual es publica la relació provisional d'admesos i exclosos, i s'estableix la data per a efectuar l'entrevista, exposició i defensa de la memòria.  (Data de publicació: 18/06/2021)

- RESOLUCIÓ de 5 de març de 2021 del director general del Institut Valencià de Finances per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc TE15 Subdirector/a de Sistemes de la informació, mitjançant un procediment de cobertura interna mitjançant el sistema de concurs. (Data de publicació: 15/03/2021)

- RESOLUCIÓ de 5 de març de 2021, del Director General del Institut Valencià de Finances (IVF), per la qual es publica el resultat de l'oferiment a cobertura interna dels llocs creats en la nova Relació de Llocs de treball de l'IVF, aprovada pel Consell General de l'IVF (Data de publicació: 09/03/2021)

- Resolució de 15 de febrer de 2021, del Director General de l'IVF, per la qual s'acorda l'oferiment a cobertura interna dels llocs creats en la RPT aprovada pel Consell General de l'IVF en sessió celebrada el 23 de juliol de 2020. (Data de publicació: 16/02/2021)

 

BEQUES:

 

- Resolució del Director General de l'IVF, de 21 de desembre de 2020, acordant desistir del procediment iniciat per Resolució de 16 de juny de 2020, del Director General de l'IVF per la qual es convoquen deu beques per a la realització de pràctiques professionals en l'IVF. (Data de publicació: 21/12/2020)

- Acord de 19 de novembre de 2020, de la comissió avaluadora, pel qual es resolen les al·legacions presentades. (Data de publicació: 21/12/2020)

- Acord de 2 d'octubre de 2020, de la Comissió Avaluadora de la convocatòria per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'IVF (exercicis 2020 i 2021)

- Acord de la Comissió avaluadora per a la realització de pràctiques professionals en l'IVF aprovant la baremació provisional i requerint per 5 dies  per a aportar la  documentació acreditativa (publicat 21.09.2020 en https://sede.gva.es)

- RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2020, del Director General del *Institut *Valencià de *Finances, per la qual es convoquen deu beques per a la realització de pràctiques professionals en el *Institut *Valencià de *Finances, durant els exercicis 2020 i 2021.

 

OCUPACIÓ:

 

TÈCNIC O TÈCNICA, INFORMÀTIC, DE LA SUBDIRECCIÓ DE SISTEMES:

 

- RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2021 del director general del Institut Valencià de Finances per la qual es publica la llista provisional de persones admeses o excloses per a la provisió definitiva del lloc TE16, tècnic o tècnica informàtics, de la Subdirecció de Sistemes (Data de publicació: 21/12/2021)

- RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2021, del director general del Institut valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc TE16, tècnic o tècnica informàtics, de la Subdirecció de Sistemes, per mitjà d'un procediment de cobertura externa mitjançant el sistema de concurs oposició. FORMULARI

 

TÈCNIC O TÈCNICA, DEL DEPARTAMENT DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ, DEL DEPARTAMENT D'OPERACIONS I DEL DEPARTAMENT D'ORIGINACIONS BACK OFFICE:

- RESOLUCIÓ de 31 de gener, del director general de l'Institut Valenciana de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE06, tècnic o tècnica, mitjançant un procediment de cobertura externa (Data de publicació 03/02/2023).

- RESOLUCIÓ de 31 de gener, del director general de l'Institut Valenciana de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE12, tècnic o tècnica, mitjançant un procediment de cobertura externa (Data de publicació 03/02/2023).

- RESOLUCIÓ de 31 de gener, del director general de l'Institut Valenciana de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE14, tècnic o tècnica, mitjançant un procediment de cobertura externa (Data de publicació 03/02/2023).

- ANUNCI oferta de destins, termini de 3 dies per a sol·licitar destí per les persones que han aprovat el procés de selección (25/01/2023)

- ACORD de l'Òrgan Tècnic de Selecció de 9 de gener de 2023 amb la baremació definitiva dels mèrits en la fase de concurs i la relació d'aprovats del procés de selecció per a la cobertura definitiva de les places de tècnic/a TE06, TE12 i TE14 (data de publicació 23/01/2023)

 

- ACORD de l'Òrgan Tècnic de Selecció, de data 20 de juliol de 2022, pel qual es dona publicitat als enunciats de les proves del segon exercici de la fase d'oposició (annex I) per a la cobertura definitiva dels llocs TE06, TE12 i TE14. (Data publicació 20/07/2022)

- ACORD del OTS de data 16 de juny, per a la cobertura de les places TE06, TE12 i TE14, pel qual fa pública la plantilla definitiva de respostes del primer exercici, la relació de persones aspirants aprovades en el primer exercici, per ordre alfabètic i que es convoca per a la celebració del segon exercici (17/06/2022)

 

-PROTOCOL per a la celebració del primer examen de la fase d'oposició del procés per a la cobertura externa dels llocs TE06, TE12 i TE14 Tècnic/a del departament de gestió i planificació, del departament d'operacions i del departament d'originacions, respectivament, de l'IVF. (Data publicació 12/05/2022)

-RESOLUCIÓ de 21 abril de 2022, del Director General de L´Institut Valencià de Finances, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebración del primer exercici, de les proves selectives per a la provisió definitiva dels llocs te06, te12 i te14 de tècnic o tècnica, del departament de gestió i planificació, del departament d'operacions i del departament d'originacions. (Data de publicació: 22/04/2022).

- NOTA INFORMATIVA DEL ÓRGAN DE TËCNIC DE SELECCIÓ

-RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2021 del director general del Institut Valencià de Finances per la qual es publica la llista provisional de persones admeses o excloses per a la provisió definitiva dels llocs TE06, TE12 I TE14 tècnic o tècnica, del departament de gestió i planificació, del departament d'operacions i del departament d'Originacions Back Office (Data de publicació: 21/12/2021)

- RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2021, del director general del Institut València de Finances, per la qual es convoca la provisió dels llocs TE06, TE12 i TE14 Tècnic o Tècnica, del Departament de Gestió i Planificació, del Departament Operacions i del Departament d'Originacions Back Office, respectivament, mitjançant un procediment de cobertura externa. Publicació: 29/07/2021) FORMULARI

AUXILIAR ADMINISTRATIU SUBDIRECCIÓ DE RISCOS:

NOTA INFORMATIVA ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ

- RESOLUCIÓ de 15 de novembre 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc IC13, auxiliar d'administració, de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa

- Acord de l'OTS de 9 de novembre de 2021, pel qual es resolen les reclamacions plantejades i es publiquen la llista definitiva de la fase de concurs i la relació definitiva de persones aprovades.

- Acord de l'OTS de 8 d'octubre de 2021, pel qual es publica la llista provisional amb la puntuació obtinguda pels aspirants en la fase de concurs

- Acord de l'OTS de 16 de juliol pel qual s'aproven les qualificacions dels aspirants

- Acord de 6 de juliol de 2021 de l'OTS, pel qual s'acorda la publicació de l'examen i de la plantilla provisional de respostes correctes

- Acord de 29 de juny de 2021, de l'OTS del procés selectiu per a la provisió definitiva del lloc IC13, auxiliar d'administració, sobre concessió d'adaptacions. (Data de publicació: 30/06/2021)

- Acord del OTS per a la provisió definitiva del lloc IC13, Auxiliar administratiu, celebrada el dia 9/06/2021 pel qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i es fixa la data i lloc de celebració de l'examen (Data de publicació: 09/06/2021)

- Resolució de 14 de maig de 2021, de la Sotssecretària de la CHME per la qual se substitueix un membre de l'òrgan tècnic de selecció (Data de publicació: 01/06/2021)

-ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 24 de juliol de 2020, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses, per a la provisió definitiva del lloc IC13, Auxiliar de l'Administració de la Subdirecció Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 24 de juliol de 2020 (Data de publicació: 29/07/2020)

- RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica la designació dels membres de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu del Institut Valencià de Finances.

- RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es designa als membres de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu del Institut Valencià de Finances.

- Resolució del Conseller d'Hisenda desestimant el recurs d'alçada interposat contra la Resolució del 2 d'abril de 2019 del Director General de l'IVF per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc IC13, auxiliar d'administració, de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, del director general de l'Institut València de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc IC13, auxiliar d'administració de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura externa. (Data de publicació: 08/04/2019) FORMULARI

 

BORSES D'OCUPACIÓ:

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ:

 

- Actualització Borsa d'ocupació per a la cobertura temporal de llocs d'Auxiliar d'Administració en el Institut Valencià de Finances (Data de publicació: 13/02/2023).

- Borsa d'ocupació per a la cobertura temporal de llocs d'Auxiliar d'Administració en el Institut Valencià de Finances (Data de publicació: 27/07/2022)

-Resolució del Director General de l'IVF, de data 15 de novembre de 2021 per la qual es constitueix una borsa d'ocupació ordinària d'Auxiliar d'Administració resultant del procés de selecció convocat per Resolució de 2 d'abril de 2019 per a la provisió de la IC13.

 

TÈCNIC/A JURÍDIC I ADMINISTRATIU/A:

- RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2023, del director general del *Institut *Valencià de *Finances, que deixa sense efecte la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal de caràcter d'urgència i de caràcter extraordinària per a la cobertura de llocs d'administratiu o administrativa. (data de publicació 27/06/2023)

-Actualització Borsa d'ocupació d'extraordinària per a la cobertura temporal de llocs de Tècnic/a jurídic en el *Institut *Valencià de *Finances (Data de publicació: 26/06/2023)

 

- Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Finances, amb el llistat definitiu de persones candidates que conformen la borsa d'ocupació temporal de caràcter extraordinari per a la cobertura dels llocs de Tècnic Jurídic o Tècnica Jurídica (data de publicació 14 de decembre de 2022)

- Acuerdo de 15 de noviembre de la Comisión de Seguimiento de la bolsa extraordinaria de técnico jurídico del IVF publicando el listado provisional de méritos obtenidos en la fase de concurso. (publicado 21.11.2022)

- Acord de l'Òrgan Tècnic de Selecció de les Borses d'ocupació temporal extraordinària per als llocs de Tècnic o Tècnica Jurídic del *Institut *Valencià de *Finances, de 28 D'Octubre de 2022, per a la publicació del llistat definitiu de la fase de proves selectives després de la resolució d'al·legacions i la llista de persones que han superat les proves selectives, per ordre de puntuació, i que passen a la fase de concurs (data de publicació 28/10/2022)

 

- Acord de l'Òrgan Tècnic de Selecció de la borsa d'ocupació temporal extraordinària per als llocs de tècnic/a Jurídic de l'IVF, de 15 de juny de 2022, per a la publicació del resultat de les proves i la llista de persones que han superat la fase de proves selectives, per ordre de puntuació, i que passen a la fase de concurs (data de publicació 06/07/2022).

- Quadernet d'examen i plantilla de respostes exercici 1 i 2 proves selectives bossa extraordinària tècnic jurídic.

ACORD de la Comissió de seguiment específica de les borses d'ocupació temporal extraordinària per als llocs de tècnic/a jurídic de l'IVF amb les llistes definitives d'admesos i exclosos i fixant la data per a la realització de les proves (28/4/2022)

- RESOLUCIÓ Del Director General De L'institut Valencià De Finances, Amb La Relació Definitiva De Persones Candidates Que Conformen La Borsa D'ocupació Temporal Convocada Pel Procediment D'urgència Per A La Cobertura Dels Llocs De Tècnic O Tècnica Juridic.

- RESOLUCIÓ de 23 de març de 2022, del Director General de l'institut Valencià de Finances, amb la relació provisional de persones candidates que integren la borsa d'ocupació temporal convocada pel procediment d'urgència per a la cobertura dels llocs de Tècnic o Tècnica Juridic (data de publicació: 24/03/2022).

- Acord de 17 de gener de 2022 de la Comissió de Seguiment específica de les borses d'ocupació temporal d'urgència per als llocs de Tècnic o Tècnica Jurídic del Institut Valencià de Finances. (Data de publicació: 26/01/2022).

- Acord de la Comissió de Seguiment específica de les borses d'ocupació temporal extraordinària per als llocs de Tècnic o Tècnica Jurídic del Institut Valencià de Finances, de 20 de desembre de 2021, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en la borsa d'ocupació temporal extraordinària de Tècnic o Tècnica Jurídic del Institut Valencià de Finances. (Data de publicació: 29/12/2021)

- Acord de la Comissió de Seguiment específica de les borses d'ocupació temporal d'urgència per als llocs de Tècnic o Tècnica Jurídic del Institut Valencià de Finances, de 20 de desembre de 2021, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en la borsa d'ocupació i la baremació provisional de persones admeses. (Data de publicació: 29/12/2021)

- RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es convoquen borses d'ocupació de caràcter extraordinari per a diversos llocs de tècnic jurídic i administratiu (Publicació 5.10.2021) INSCRIPCIÓ

- RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal pel procediment d'urgència per a diversos llocs de tècnic jurídic i administratiu (Publicació 5.10.2021) INSCRIPCIÓ

- RESOLUCIÓ de 23 de març de 2022, del Director General de l'institut Valencià de Finances, amb la relació provisional de persones candidates que integren la borsa d'ocupació temporal convocada pel procediment d'urgència per a la cobertura dels llocs de Tècnic o Tècnica Juridic (data de publicació: 24/03/2022).

 

TÈCNIC/A:

 

 
 

Resolució de 31 de gener de 2023 del Director General de l'IVF constituint borsa d'ocupació ordinària de tècnic/a en l'IVF derivada del procés de selecció per a la cobertura de les places de tècnic/a TE06, TE12 i TE14 (Fecha de publicación 02/02/2023)

- Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Finances, amb la relació definitiva de persones candidates que conformen la Borsa d'Ocupació Temporal convocada pel pocediment d'urgència per a la cobertura dels llocs de Tècnic o Tècnica (Data de publicació: 20/04/2022).

- RESOLUCIÓ de 25 de març de 2022, del Director General de l'Institut Valencià de Finances, amb la relació provicional de persones candidates que integren la borsa d'ocipació temporal convocada pel procediment d'urgència per a la cobertura dels llocs de tècnic o tècnica de l'Institut Valencià de Finances. (Data de publicació: 29/03/2022).

- Correcció d'errors de l'acord de 17 de gener de 2022 de la Comissió de Seguiment específica de les borses d'ocupació temporal d'urgència per als llocs de Tècnic o Tècnica del Institut Valencià de Finances. (Data de publicació: 01/02/2022).

- Acord de 17 de gener de 2022 de la Comissió de Seguiment específica de les borses d'ocupació temporal d'urgència per als llocs de Tècnic o Tècnica del Institut Valencià de Finances. (Data de publicació: 01/02/2022).

- Acord de la Comissió de Seguiment específica de les borses d'ocupació temporal d'urgència per als llocs de Tècnic o Tècnica del Institut Valencià de Finances, de 20 de desembre de 2021, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en la borsa d'ocupació i la baremació provisional de persones admeses. (Data de publicació: 29/12/2021)

- RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal pel procediment d'urgència per a diversos llocs de tècnic (Publicació 5.10.2021) INCRIPCIÓN

- Borsa d'ocupació per a la cobertura temporal de llocs de Tècnic/a en el Institut Valencià de Finances (Data de publicació: 05/11/2021)

- RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2020, del Director General del Institut  Valencià de Finances (IVF) per la qual es constitueix una borsa d'ocupació ordinària resultant del procés de selecció convocat per Resolució de 13 de juny de 2018, del Director General de l'IVF per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11 de tècnic/a de la Subdirecció de Riscos.

 

  • PROCESSOS TANCATS:

OCUPACIÓ:

TÈCNIC DE LA SUBDIRECCIÓ DE RISCOS:

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc IC05, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE04, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE09, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE10, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica el resultat del concurs oposició per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10  i TE11, tècnic /a jurídic/a de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 12 de setembre (Data de publicació: 23/09/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista provisional dels aspirants, amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 21 de juny de 2019 (Data de publicació: 27/06/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista amb el resultat definitiu de la segona prova de la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 27 de juny de 2019 (Data de publicació: 27/06/2019)

-  ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 7 de març de 2019 (Data de publicació: 08/03/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses, data, lloc i hora de la primera prova de la fase oposició de la proves selectives per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 29 de novembre de 2018 (Data de publicació: 04/12/2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Tècnic/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 6 de novembre de 2018 (Data de publicació: 07/11/2018)

- RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica la designació de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu de l'Institut Valencià de Finances d'11 de setembre de 2018. (Data de publicació: 05/11/2018)

- RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2018, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es designa els membres de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu de l'Institut Valencià de Finances. (Data de publicació: 05/11/2018)

- RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2018, del director general de l'Institut València de Finances, per la qual es declara deserta i conclosa sense cobertura la convocatòria per a la provisió dels llocs TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de promoció interna i es reprén el procediment de cobertura externa per a la provisió dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos . (Data de publicació: 07/09/2018)

- RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual convoca la provisió dels llocs TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de promoció interna entre el personal laboral fix del l'IVF. (Data de publicació: 01/08/2018) FORMULARI

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2018, del director general de l'Institut València de Finances, per la qual se suspén el procediment de cobertura externa per a la provisió dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, i es convoca la provisió dels llocs TE04, TE09, TE10 i TE11, mitjançant un procediment de promoció interna entre el personal laboral fix de l'IVF. (Data de publicació: 27/07/2018)

- RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, técnico/a de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura externa (Data de publicació: 19/06/2018) FORMULARI

 

TÈCNIC JURIDIC DE LA SUBDIRECCIÓ LEGAL:

- RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE05 Tècnic/a Jurídic/a, de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc LRR08 Tècnic/a Jurídic/a, de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE07 Tècnic/a Jurídic/a, de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica el resultat del concurs-oposició per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 19 de juliol (Data de publicació: 19/07/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista provisional d'aspirants, per orde de puntuació obtinguda en la fase de concurs per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 21 de maig. (Data de publicació: 12/07/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 15 d'abril. (Data de publicació: 16/04/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista definitiva de les persones admeses i excloses en la primera prova de la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 9 de gener de 2019 (Data de publicació: 09/01/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 4 de març de 2019, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat el primer exercici i exclosos, per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal (Data de publicació: 05/03/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 6 de febrer de 2019, per la qual es publica la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves, per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, celebrat el dia 6 de febrer de 2019 (Data de publicació: 06/02/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 21 de gener de 2019, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses, per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídic/a de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 21 de gener de 2019 (Data de publicació: 21/01/2019)

- RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, técnico/a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa (Data de publicació: 22/06/2018) FORMULARI

 

SUBDIRECTOR LEGAL:

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 14 de maig de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de subdirector/a legal, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell.

- Resolució del director general per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de Subdirector/a Legal, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell (Data de publicació: 16/05/18)

- ACUERDO del Órgano Técnico de Selección, de fecha 20 de mayo de 2022, por el que se da publicidad al cuestionario de preguntas del primer ejercicio de la fase de oposición (anexo I) y a la plantilla provisional de respuestas correctas (anexo II) para la cobertura definitiva de los puestos TE06, TE12 y TE14. (Fecha publicación 26/05/2022)