Participació ciutadana

La participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglament està regulada a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
El tràmit de consulta pública prèvia a l'elaboració de projectes normatius té com a objecte demanar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.

 

Normativa en tramitació:

  • Consulta Pública Prèvia

 

Processos tancats:

-Decret que modifica el Reglament que desenvolupa les polítiques internes d'actuació del Institut Valencià de Finances (IVF) i la gestió i alienació dels béns i drets adquirits en l'exercici de la seua activitat creditícia, aprovat per Decret 38/2019, de 15 de març, del Consell.

Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament que desenrotlla les polítiques internes d'actuació de l'Institut Valencià de Finances (IVF) i la gestió i alienació dels béns i drets adquirits en l'exercici de la seua activitat creditícia.

Proposta de modificació de l'article 171 de la Llei 5/2013, de 21 de desembre, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat

Proposta de creació d'un fons sense personalitat jurídica que permeta impulsa el desenrotllament econòmic y/o social a través de productes o instruments financers que promoga la Generalitat o el seu sector públic

Projecte d'Orde de Bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'Institut Valencià de Finances.