Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Contractació del servici de coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució del contracte de subministrament i instal·lació d'una unitat refrigeradora de climatització de l'edifici siti en Plaça de Nàpols i Sicília número 6 de València per a l'Institut Valencià de Finances PG19-00084

- Contractació  del subministrament i instal·lació de nous equips del sistema de climatització de l'edifici situat en Plaza de Nàpols i Sicília, núm. 6 de València per al Institut Valencià de Finances. IVF 08/19

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF