Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Subministrament d'un programari de còpia de seguretat i recuperació, i el seu manteniment. Exp IVF 06/20

- Servici de taxi y/o vehicle amb conductor per a l'Institut Valencià de Finances. Exp IVF 02/20

- Servei de Valoració de béns i drets per a l'IVF, Exp. IVF 20/19

PLANS DE CONTRACTACIÓ:

- Pla de Contractació 2020.

ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS:

- Encàrrec a mitjà propi ISTEC – Exp. IVF 08/20

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF