Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Subministrament d'equips informàtics per a l'IVF (Exp. IVF 15/20)

- Servici de manteniment i desenrotllament de la web de finançament empresarial de l'IVF(Exp. IVF 16/19)

- Servei d'elaboració d'informes de diligència deguda en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (Exp. IVF 12/20).

- Subministrament de llicències de programari de marcatge remot, control de presència i reporte (Exp. IVF 17/20).

- Servicis per al manteniment i desenrotllament de l'aplicació informàtica GEFEM i els seus mòduls per a l'Institut Valencià de Finances. IVF 14/20

- Subministraments de material comunicacional i marxandatge per a diferents accions de promoció dels productes financers del INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES, Exp. IVF 16/20

PLANS DE CONTRACTACIÓ:

- Pla de Contractació 2020.

ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS:

- Encàrrec a mitjà propi ISTEC – Exp. IVF 08/20

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF