Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Servei de partner per al subministrament i suport de diverses llicències de l'entorn Microsoft i bossa d'hores per al desenvolupament de les ERP'S de l'entorn Microsoft: IVF 11/18

- Contractació del servei de manteniment correctiu de la seu de l'IVF: IVF 04/19

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF