Perfil de contractant

AVÍS IMPORTANT SOBRE CORREUS FRAUDULENTS

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Serveis de manteniment i desenvolupament de l'aplicació informàtica GEFEM i els seus mòduls (IVF 10/22)

- Servei d'elaboració d'informes de diligència deguda en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (IVF 08/22)

- Servici de manteniment correctiu per a la nova seu de l'Institut Valencià de Finances (IVF 11/22)
 
-Servici d'assistència tècnica per a l'elaboració d'informes de solvència i viabilitat econòmica i financera de les empreses demandants de finançament a l'IVF (IVF 06/22)
 
- Servici de taxi y/o vehicle amb conductor (IVF 14/22)
 

- Servici de disseny d'un pla de formació per a la inclusió financera de persones majors de 65 anys, i la seua implementació a través d'un projecte pilot (IVF 16/22)

 

Informació relativa a la subcontractació

PLANS DE CONTRACTACIÓ:

- Pla de Contractació 2022.

- Pla de Contractació 2021.

- Pla de Contractació 2020.

ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS:

- Encàrrec a mitjà propi ISTEC – Exp. IVF 08/20

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 03/21

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 12/21

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 02/22

- Encárrec a mitjà propi TRAGSATEC - Exp. IVF 12/22

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF