Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Subministrament del programari i prestació de servicis necessaris per a la definició, desenrotllament, implantació, posada en producció i suport d'una plataforma d'administració electrònica. IVF 03/20

- Serveis per a la realització de les auditories del control material del compte justificatiu, de les operacions de préstec de les línies de finançament bonificades gestionades per l'Institut Valencià de Finances i l'elaboració dels procediments d'informació, justificació i control (Exp. IVF 10/20)

- Subministrament d'equips informàtics per a l'IVF (Exp. IVF 15/20)

- Servici de manteniment i desenrotllament de la web de finançament empresarial de l'IVF(Exp. IVF 16/19)

- Servei d'elaboració d'informes de diligència deguda en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (Exp. IVF 12/20).

PLANS DE CONTRACTACIÓ:

- Pla de Contractació 2020.

ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS:

- Encàrrec a mitjà propi ISTEC – Exp. IVF 08/20

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF