Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Contracte de serveis postals per a l'Institut Valencià de Finances IVF 06/19

- Contracte de subministrament de 80 llicències del programari antivirus i suport tècnic especialitzat per a l'Institut Valencià de Finances. IVF 03/19

- Contractació del servei de manteniment correctiu de la seu de l'IVF: IVF 04/19

- Contractació de la prestació del servei d'assessoria jurídica a l'Institut Valencià de Finances: IVF 17/18

- Contractació dels servicis de consultoria i formació per al compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme per a l'Institut Valencià de Finances. IVF 18/18

- Contractació del subministrament, implantació, suport i manteniment d'una ferramenta informàtica de gestió d'expedients per a la subdirecció legal de l'Institut Valencià de Finances. IVF 15/18

- Contracte dels servicis col·locació i manteniment integral dels contenidors higiènics femenins per a  l'Institut Valencià de Finances. IVF 02/19

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITATt:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Consulta de licitacions

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF