Perfil de contractant

AVÍS IMPORTANT SOBRE CORREUS FRAUDULENTS

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Servici de garantia, que inclou el servici de manteniment correctiu i evolutiu, dels dos tallafocs dels sistemes informàtics ( Exp. IVF 15/21)

- Servici de manteniment preventiu i tècnic-legal de l'Institut Valencià de Finances (Exp. IVF 13/21)

- Servici de manteniment i desenrotllament evolutiu de l'aplicatiu informàtic Microsoft Dynamics NAV 2015 (Exp. IVF 13/20)

- Servici d'assistència tècnica a la Direcció General de l'IVF per a l'elaboració del Pla Estratègic 2022-2025 (Exp. IVF 18/21)

- Servici de consultoria i formació per al compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (Exp. IVF 09/21)

- Servicis de creativitat publicitària, agència de mitjans i d'organització i participació en esdeveniments per a la comunicació i promoció dels productes financers de l'IVF (Exp. IVF 21/20)

- Servicis d'elaboració i implantació de diversos plans de compliment normatiu, així com, si escau, el seguiment i l'actualització (Exp. IVF 11/21)

Informació relativa a la subcontractació

PLANS DE CONTRACTACIÓ:

- Pla de Contractació 2020.

ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS:

- Encàrrec a mitjà propi ISTEC – Exp. IVF 08/20

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 03/21

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 12/21

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF