Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Contractació dels servicis de suport jurídic extern a l'Institut Valencià de Finances en matèria de contractació pública., per procediment obert i tramitació ordinària. Número d'Expedient en la Plataforma de contractació del Sector Públic: Expedient IVF 05/18

- Contractació de la prestació d'un servici electrònic d'informació financera en temps real i històrica per a l'Institut Valencià de Finances, per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària. Número d'Expedient en la Plataforma de contractació del Sector Públic: IVF 15/17. Expedient IVF 15/17

- Contractació de la prestació d'un servici d'assistència tècnica per al manteniment i desenrotllament de la web de finançament de l'Institut Valencià de Finances,per mitjà d'una bossa de 2.000 hores, per procediment obert i tramitació ordinària. Número d'Expedient en la Plataforma de contractació del Sector Públic: IVF 16/17. Expedient IVF 16/17

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITATt:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Consulta de licitacions

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe