Perfil de contractant

AVÍS IMPORTANT SOBRE CORREUS FRAUDULENTS

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

Informació relativa a la subcontractació


PLANS DE CONTRACTACIÓ:

Pla de Contractació 2023.

- Pla de Contractació 2022.

- Pla de Contractació 2021.

- Pla de Contractació 2020.

ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS:

- Encàrrec a mig propi *ISTEC – Exp. IVF 08/20

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 03/21

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 12/21

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 02/22

- Encárrec a mitjà propi TRAGSATEC - Exp. IVF 12/22

- Encárrec a mitjà propi TRAGSATEC - Exp. IVF 21/22

Encárrec a mitjà propi TRAGSATEC - Exp. IVF 28/22

- Modificació Encárrec a mitjá propi TRAGSATEC - Exp. IVF 28/22

- Pròrroga Encàrrec a mig propi *ISTEC –  Exp. IVF 08/22

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF