Perfil de contractant

- INSTRUCCIONS PER L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES NO SUBJECTES A REGULACIÓ ARMONITZADA DE L'IVF (vore certificat de publicació: 29-05-2015)

Més Informació

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Contractació del servici de manteniment i desenrotllament evolutiu de l'ERP Microsoft Dynamics Nav per a l'Institut Valencià de Finances per mitjà d'una bossa de 2.500 hores, per procediment obert i tramitació ordinària. Número d'Expedient en la Plataforma de contractació del Sector Públic: IVF13/17.

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITATt:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Consulta de licitacions

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe