Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

-Servici d'examen per expert extern de les mesures de control intern adoptades per l'IVF en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorismo. IVF 19/19

- Serveis de comercialització dels productes financers de l'Institut València de Finances (IVF 15/19)

PLANS DE CONTRACTACIÓ:

- Pla de Contractació 2020.

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF