Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Servei d'assistència tècnica en processos de selecció i de constitució de borses d'ocupació, que convoque l' Institut Valencià de Finances (Exp. IVF 01/21)

- Assistència tècnica externa per a la posada en marxa de dos nous instruments financers amb recursos REACT-EU en el marc del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. IVF 05/21

- Subministrament del programari i prestació de servicis necessaris per a la definició, desenrotllament, implantació, posada en producció i suport d'una plataforma d'administració electrònica. IVF 03/20

- Servei d'elaboració d'informes de diligència deguda en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (Exp. IVF 12/20).

Informació relativa a la subcontractació

PLANS DE CONTRACTACIÓ:

- Pla de Contractació 2020.

ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS:

- Encàrrec a mitjà propi ISTEC – Exp. IVF 08/20

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 03/21

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF