Perfil de contractant

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Serveis de vigilància i seguretat, i subministrament de sistemes de seguretat, per a l'Institut Valencià de Finances: IVF 12/19

-Serveis d'assistència a la signatura d'operacions derivades de l'activitat creditícia de l'IVF, tant noves operacions creditícies a formalitzar com qualsevol acte jurídic derivat de la recuperació o reestructuració del deute que ostente l'IVF enfront de tercers  (IVF 11/19)

- Servei de partner per al subministrament i suport de diverses llicències de l'entorn Microsoft i bossa d'hores per al desenvolupament de les ERP'S de l'entorn Microsoft: IVF 11/18

- Contractació del servei de manteniment correctiu de la seu de l'IVF: IVF 04/19

- Contractació de la prestació del servei d'assessoria jurídica a l'Institut Valencià de Finances: IVF 17/18

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITATt:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

Consulta de licitacions

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF