Perfil de contractant

AVÍS IMPORTANT SOBRE CORREUS FRAUDULENTS

CONTRACTACIONS O LICITACIONS EN CURS:

- Servei de manteniment tècnic-legal i preventiu de la instal·lació d'electricitat, baixa tensió i alta tensió, i grup electrogen de l'edifici. (IVF 31/22)

Servei de subministrament de llicències EDITRAN, els serveis de la seua implantació i configuració, així com la posada en producció, manteniment i actualització (IVF 33/22)
 

Informació relativa a la subcontractació

PLANS DE CONTRACTACIÓ:

- Pla de Contractació 2022.

- Pla de Contractació 2021.

- Pla de Contractació 2020.

ENCÀRRECS A MITJANS PROPIS:

- Encàrrec a mitjà propi ISTEC – Exp. IVF 08/20

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 03/21

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 12/21

- Encàrrec a mitjà propi TRAGSATEC – Exp. IVF 02/22

- Encárrec a mitjà propi TRAGSATEC - Exp. IVF 12/22

- Encárrec a mitjà propi TRAGSATEC - Exp. IVF 21/22

 - ENCÀRREC A MIG PROPI PER Al SERVEI DE SUPORT EN LA GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE FINANÇAMENT MITJANÇANT ENCÀRREC A MIG PROPI - Exp. IVF 28/22

RELACIÓ DE CONTRACTES AMB I'IVF:

Consulta

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT:

Consulta de licitacions fins a febrer 2017

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC:

Consulta de contractes i licitacions de l'Institut Valencià de Finances:

Órgan de Contractació: Direcció General

Órgan de Contratació: Consell General

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA:

Accés al Portal FACe

Codis de facturació FACE de l'IVF:
     Oficina comptable: GE0010674
     Òrgan Gestor: A10011773
     Unitat Tramitadora: GE0010674 GESTIÓ ECONÒMICA, ADMINISTRATIVA I RRHH-IVF