Queixes i Suggeriments

- Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïments de manera presencial o a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/web/sede-electronica/inicio/procedimientos?id_proc=1236), utilitzant per a això el formulari disponible en aquesta seu, on a més podrà obtindre informació detallada del procediment a seguir. S'atén així el que es disposa en el DECRET 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
 
- Tindran la consideració de queixes els escrits i comunicacions en els quals els ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament dels serveis de l'IVF, que constituïsca falta de qualitat en el servei prestat.
 
- Els suggeriments són les propostes formulades pels ciutadans, per a millorar la qualitat dels serveis de l'IVF, en particular aquells que poden contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'administració.
 
Les queixes i suggeriments s'acompanyaren de quanta documentació es considere oportuna en relació amb el seu contingut.
 
En qualsevol cas, s'haurà d'indicar:
- Nom i cognoms.
- Domicili, a l'efecte de notificació i, en el seu cas, telèfon de contacte o correu electrònic.
- Fets i raons, en els quals es concrete amb claredat la queixa o exposició del suggeriment o motiu d'agraïment.
- Lloc i data.
- Signatura.
- Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual es dirigeix. (Organisme: IVF)

Canal Ètic

Què és el Canal Ètic?
 
El Canal Ètic (d'ara en avant, també, "Canal") és l'eina confidencial que l'IVF posa a la disposició d'empleats, directius, membres dels Òrgans de Govern, personal temporal i becaris (tots ells, d'ara en avant "col·laboradors"), proveïdors, clients i ciutadans en general, per a permetre la realització de consultes i comunicacions de sospites o violacions sobre el Programa de Prevenció de Riscos, Codi de Conducta i resta de normativa interna de l'entitat.
 
El Canal Ètic de l'IVF haurà d'utilitzar-se per a comunicar:
 
Les sospites o el coneixement de qualsevol comportament irregular, il·lícit o delictiu, que puga suposar una possible infracció legal o conducta contrària al nostre Codi Ètic i de Conducta, les normatives internes d'IVF i els procediments d'obligat compliment legal i normatiu, comés per persones vinculades a l'entitat.
 
Consultes sobre la interpretació de les disposicions del Codi Ètic i de Conducta, de qualsevol altra normativa interna o en relació amb el compliment de la legislació vigent i aplicable a IVF.
 
Les conductes poc ètiques o deshonestes dutes a terme per qualsevol col·laborador.
 
GARANTIES DEL PROCEDIMENT
 
L'IVF, amb l'objectiu que es duga a terme un ús efectiu del Canal Ètic, assegura una sèrie de garanties que permeten protegir tant el denunciant del Canal com a qualsevol possible col·laborador denunciat.
  
L'ús d'una solució tecnològica aportada per un proveïdor extern especialitzat pretén ser una prova del compromís d'IVF amb la protecció del denunciant i les garanties establides.
 
  • Anonimat
El denunciant té, en tot cas, la possibilitat de realitzar les comunicacions de manera anònima sense necessitat de facilitar cap classe de dada que puga identificar-ho.   
 
Aquesta possibilitat és habilitada a través de la solució tecnològica que suporta el Canal de l'IVF mitjançant un codi de seguiment – no nominatiu, creat exclusivament a aquest efecte - que li permeta l'ocultació de la seua identitat, així com consultar l'estat de la denúncia a través del portal web.
 
  • Confidencialitat
L'Òrgan de Compliment, encarregat de la recepció i gestió de les denúncies i consultes, garanteix la confidencialitat de la comunicació i de la tramitació del procediment. D'aquesta manera, les denúncies o consultes rebudes tindran la consideració d'informació confidencial.
  
Amb això, es garanteix que, en tota comunicació realitzada de bona fe, la identitat del denunciant no serà revelada. Sense perjudici de l'anterior, s'aclareix que aquesta identitat podrà ser facilitada a les autoritats administratives o judicials, en cas que així siga requerit expressament a conseqüència de qualsevol procediment judicial o administratiu relacionat amb l'objecte de la comunicació.  
 
Així mateix, podran tindre coneixement de la identitat del denunciant les persones imprescindibles per a dur a terme la investigació pertinent, evitant tant la identificació directa com per referència. 
  
Aquesta confidencialitat s'estén fins i tot al període posterior a la finalització del procés, així com a qualsevol persona que participe en el procediment, incloent-hi els possibles testimonis i les persones denunciades.
 
L'IVF adoptarà mesures disciplinàries contra els qui infringisquen aquesta garantia.
 
  • No represàlia
La indemnitat del col·laborador denunciant està garantida, per la qual cosa qualsevol integrant d'IVF que denuncie de bona fe no podrà patir una represàlia per aquest motiu.  
Està garantia també s'estén a tota persona que participe en la investigació (ex. testimonis, persona perjudicada, etc.), sempre que la seua intervenció es realitze de bona fe.
 
Es considerarà denúncia de bona fe aquella que es realitze sobre la base de fets o indicis que tinguen una aparença raonable de constituir un comportament irregular, il·lícit o delictiu i de la qual no puguen desprendre's ànim de venjança o de causar un perjudici injust al col·laborador denunciat.
 
Qualsevol denúncia falsa o contrària a la bona fe podrà comportar per al col·laborador denunciant sancions disciplinàries. S'entendrà que un denunciant no actua de bona fe quan siga conscient de la falsedat dels fets que denúncia, quan actue amb venjança o tractant d'assetjar o perjudicar laboral o personalment al col·laborador denunciat, o tracte de lesionar els interessos de qualsevol empresa que forme part d'IVF.
 
  • Dret de defensa i contradicció
Amb la recepció de la denúncia i la seua admissió a tràmit, el denunciat haurà de ser informat de l'inici del procediment i del seu objecte, llevat que, per motius de la investigació, siga necessari retardar aquesta comunicació.
 
Des de la comunicació de l'inici del Procediment, el denunciat tindrà dret a aportar totes les proves que considere pertinents per a la seua defensa. Igualment, tindrà accés a totes les proves que hagen pogut recaptar-se, a excepció de la identitat del denunciant.
 
Durant el curs de la investigació tindrà dret a formular totes les al·legacions de bona fe que considere oportunes per a la seua defensa. En qualsevol cas, una vegada conclosa la investigació, i abans de l'emissió de la resolució, haurà de donar-se tràmit d'audiència per a al·legacions al denunciat.
 
  • Comunicació de la conclusió del procediment
Conclosa la investigació, la resolució del Procediment haurà de ser comunicada a la persona denunciada per escrit i contenint tots els motius que fonamenten la resolució. D'igual manera, haurà de ser-li comunicada la conclusió del procediment per qualsevol motiu. 
 
  • Presumpció d'innocència
Durant tot el procediment, i fins a l'emissió de la resolució, es garanteix la presumpció d'innocència de l'investigat. No podran dur-se a terme mesures restrictives o coercitives contra ell. Únicament podran ser imposades mesures d'assegurament de la prova quan siguen estrictament imprescindibles