Queixes i Suggeriments

- Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïments per correu (desarrollo.negocio@ivf.es) o per aquells nous canals que proporcionen les tecnologies a la ciutadania, com els oferits a través de la seu electrònica de la Generalitat. Quan es presente per escrit, de manera presencial o per correu postal, es podrà utilitzar el formulari de queixes disponible en aquesta seu electrònica

- Tindran la consideració de queixes els escrits i comunicacions en els quals els ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament dels serveis de l'IVF, que constituïsca falta de qualitat en el servei prestat.

- Els suggeriments són les propostes formulades pels ciutadans, per a millorar la qualitat dels serveis de l'IVF, en particular aquells que poden contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'administració.