Queixes i Suggeriments

Per a realitzar qualsevol queixa o suggeriment relacionats amb l'Institut Valencià de Finances, s'han de dirigir a l'adreça següent:

sac@ivf.es

 

- Tindran la consideració de queixes els escrits i comunicacions en què els ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels servicis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament dels servicis de l'IVF, que constituïsca falta de qualitat en el servici prestat.

- Els suggeriments són les propostes formulades pels ciutadans, per a millorar la qualitat dels servicis de l'IVF, en particular aquells que poden contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'administració.