Normativa autonòmica de Cooperatives de Crèdit

- Decret 83/2005,de 22 de abril, , del Govern Valencià, pel qual es regulen les Cooperativas de Crèdit de la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 4995, de 28 de abril de 2005).

- Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, de Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

- Ordre de 10 de novembre de 1999 , de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la distribució de l'excedent i el pressupost anual del Fons de Formació i Promoció Cooperativa, en les Cooperatives de Crèdit de la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 3.633, de 25 de novembre de 1999).(Correcció d'errades D.O.G.V. núm. 3.641, de 9 de desembre de 1999).

- Circular núm. 1/1986, de 27 d'agost , de la Direcció General de Política Financera de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre publicitat de les Cooperatives de Crèdit de la Comunitat Valenciana (D.O.G.V. núm. 431, de 22 de setembre de 1986).