Òrgans de Govern

CONSELL GENERAL
PRESIDENT Hble. Sr. D. Vicent Soler i Marco
   
VOCALS  
Administració de la Generalitat Ilmo. Sr. D. Francesc Gamero Lluna
  Il·lma. Sra. Dª.  María José Mira Veintimilla
  Il·lmo. Sr. D. Miguel Ángel Lorente López
   
Organitzacions Empresarials

Sr. D. Salvador Navarro i Pradas (CIERVAL)

Organitzacions Sindicals

Sr. D. David Llácer i Córcoles (CCOO)

ASSESORAMENT JURÍDIC Sra. Dª M. José Alfonso i Villanueva
   
SECRETARI Il·lmo. Sr. D. Manuel Illueca i Muñoz

 

 

DIRECCIÓ GENERAL
DIRECTOR GENERAL Il·lmo. Sr. D. Manuel Illueca i Muñoz