Legislació d'interés

- DECRET 94/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, per qual es regula la gestió del deute públic, la gestió financera i la coordinació de l'endeutament de les entitats autònomes i empreses de la Generalitat Valenciana.

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures urgents de Règim EconomicoFinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

- ORDE 6/2015, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, de desplegament del capítol II del Decret 94/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regula la gestió del deute públic, la gestió financera i la coordinació de l'endeutament de les entitats autònomes i empreses de la Generalitat Valenciana.