Normativa autonòmica de Seccions de Crèdit

- Decret Legislatiu 1/2015, de 10 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit en la Comunitat Valenciana.

- Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, de Consell, pel qual aprova el text refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

- Decret 99/2007, de 6 de juliol, del Consell, sobre Cooperatives amb Secció de Crèdit a la Comunitat Valenciana (Text consolidat).

- Ordre de 31 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determinen alguns aspectes de la regulació econòmica i financera de les Cooperatives amb Secció de Crèdit de la Comunintat Valenciana  (Text consolidat).

- Ordre de 31 d'agost de 2007, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre normes comptables i obligacions informatives de les Cooperatives amb Secció de Crèdit de la Comunitat Valenciana  (Text consolidat).