Normativa autonòmica de Caixes d'Estalvis

- Decret 51/2016, de 29 d'abril, del Consell, pel qual es desenrotlla el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.

- Correcció d'errors del Decret 51/2016, de 29 d'abril, del Consell, pel qual es desenrotlla el Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol, del Consell.

- Text Refós de la Llei sobre Caixes d'Estalvis (Text consolidat)

- Ordre de 19 de juny de 1990, per la qual es determina la informació a remitre al Registre d'Alts Càrrecs de Caixes d'Estalvis (Text consolidat)

- Ordre de 22 de juny de 1990, per la qual es regula el règim d'autorització de les operacions de risc concertadas per les Caixes d'Estalvis Valencianes amb els seus Alts Carrecs (Text consolidat)

- Ordre de 27 de gener de 1994, sobre obra beneficisocial de les Caixes d'Estalvis (Text consolidat)

- Ordre de 16 de gener de 1995, per la qual es establixen directrius en matèria d'obra beneficisocial de les Caixes d'Estalvis (Text consolidat)