Informació general

En la Subdirecció d'Entitats Financeres es realitzen les funcions relatives al control, inspecció i disciplina de les entitats financeres la supervisió prudencial de les quals és competència de la Generalitat (Caixes d'Estalvis, Cooperatives de Crèdit i Cooperatives amb Secció de Crèdit) , en els termes que disposa la legislació estatal. Estes funcions estan actualment atribuïdes a l'IVF per mitjà de l'article 171.2.2.g) de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Totes estes funcions tenen el seu fonament jurídic, especialment, en els articles 49.1.34 i 50.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i s'han anat materialitzant en diverses normes legals que han desenrotllat les competències estatutàries de la Generalitat sobre les entitats financeres.

En el cas de les Caixes d'Estalvis i Cooperatives de Crèdit, les competències administratives són compartides amb el Banc d'Espanya.