Funcions

1. El Institut Valencià de Finances (IVF) desenvoluparà la seua activitat com a intermediari financer preferentment respecte del sector privat. En tal sentit, dirigirà la seua activitat principalment cap als sectors productius de la Comunitat Valenciana, pimes i emprenedors, podent atorgar qualsevol tipus de finançament a favor d'autònoms, professionals i persones jurídiques privades, sempre que aquest finançament es destine a qualsevol finalitat lícita i a qualsevol àmbit sectorial, amb l'excepció del sector de la promoció immobiliària, que no pot ser finançat pel Institut Valencià de Finances (IVF), llevat que es tracte d'habitatge protegit o finançament vinculat a plans dissenyats per l'administració o organismes públics amb la finalitat de facilitar l'accés a l'habitatge.


2. Serà condició perquè l'Institut Valencià de Finances (IVF) atorgue qualsevol tipus de finançament que la mateixa estiga vinculada a l'exercici d'activitats productives i de serveis a desenvolupar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o respecte d'empreses que tinguen el seu domicili social efectiu o la part més significativa de l'activitat a la Comunitat Valenciana.


3. Dins del finançament al sector privat, l'Institut Valencià de Finances (IVF) podrà finançar determinades operacions corporatives tals com (i) l'adquisició de participacions socials per part de persones físiques dins d'una empresa familiar, (ii) les aportacions socials de socis de societats cooperatives, (iii) o unes altres de naturalesa anàloga, dins dels límits establerts en la normativa que els siga aplicable.


4. Excepcionalment l'Institut Valencià de Finances (IVF) també podrà actuar com a intermediari financer per al sector públic, amb idèntica subjecció als principis de mercat que regeixen per a tota la seua activitat. A aquest efecte anualment l'òrgan de govern competent de l'Institut Valencià de Finances (IVF) determinarà el percentatge màxim de recursos susceptible de ser destinat al finançament del sector públic.


Per al compliment d'aquestes finalitats l'Institut Valencià de Finances (IVF) desenvoluparà les següents funcions:

  • a) Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i les entitats de naturalesa privada, col·laborar, prestar suports financers i participar en el capital i en els òrgans de govern, tant en nom propi com en representació de la Generalitat, de societats que faciliten el finançament o la promoció d'empreses no financeres, així com efectuar aportacions i gestionar fons de capital de risc constituïts amb la mateixa finalitat seguint les directrius generals de la política creditícia establides per la conselleria competent en matèria d'economia.
  • b) Qualssevol altres que li atribuïsquen les lleis o que li encomane el Consell de la Generalitat en l'àmbit de les seues competències.
  • c) Excepcionalment podrà:

i) Finançar projectes d'obres i serveis públics. En aquest sentit, en podran ser beneficiàries aquelles empreses, organismes i entitats de qualsevol tipus o naturalesa que, directament o indirectament, de manera majoritària, estiguen finançades o participades per l'administració pública, o que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'aquesta.


ii) Concedir crèdits i préstecs, a favor del sector públic instrumental de la Generalitat o de qualsevol altra entitat de caràcter públic.

Article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, modificat per Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat i per Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat