Funcions

1. L'Institut Valencià de Finances (IVF) desenvoluparà la seua activitat com a intermediari financer preferentment respecte del sector privat. En tal sentit, dirigirà la seua activitat principalment cap als sectors productius de la Comunitat Valenciana, pimes i emprenedors, podent atorgar qualsevol tipus de finançament a favor d'autònoms, professionals i persones jurídiques privades, sempre que aquest finançament es destine a qualsevol finalitat lícita i a qualsevol àmbit sectorial, amb l'excepció del sector de la promoció immobiliària, que no pot ser finançat per l'Institut Valencià de Finances (IVF), llevat que es tracte d'habitatge protegit o finançament vinculat a plans dissenyats per l'administració o organismes públics amb la finalitat de facilitar l'accés a l'habitatge.

 

2. Serà condició perquè l'Institut Valencià de Finances (IVF) atorgue qualsevol tipus de finançament que aquest estiga vinculat a l'exercici d'activitats productives i de serveis a desenvolupar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, o respecte d'empreses que tinguen el seu domicili social efectiu o la part més significativa de la seua activitat en la Comunitat Valenciana.

 

3. Dins del finançament al sector privat, l'Institut Valencià de Finances (IVF) podrà finançar determinades operacions corporatives com ara i) l'adquisició de participacions socials per part de persones físiques dins d'una empresa familiar; ii) les aportacions socials de socis de societats cooperatives, o iii) altres de naturalesa anàloga, dins dels límits establits en la normativa que les siga aplicable.

 

4. Excepcionalment, l'Institut Valencià de Finances (IVF) també podrà actuar com a intermediari financer per al sector públic, amb idèntica subjecció als principis de mercat que regeixen per a tota la seua activitat. A aquest efecte anualment es determinarà per l'òrgan de govern competent de l'Institut Valencià de Finances (IVF) el percentatge màxim de recursos susceptible de ser destinat al finançament del sector públic.

 

5. L'IVF podrà finançar les necessitats operatives de fons de les organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana, entenent per tals aquelles que siguen beneficiàries de subvencions a l'empara de la Llei 7/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives en la Comunitat Valenciana i de l'Ordre 28/2016, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. El finançament atorgat per l'IVF a les diferents organitzacions sindicals i empresarials no superarà en cap cas l'import total de les subvencions reconegudes al seu favor per la Generalitat Valenciana, prèvia resolució d'adjudicació per l'òrgan competent. L'IVF pignorarà els drets de cobrament futurs derivats d'aquestes subvencions com a garantia de pagament de l'operació.

 

6. Fomentar i/o participar en programes de formació destinats a incrementar la cultura financera o a facilitar el coneixement de la ciutadania en qüestions de naturalesa financera.

 

7. En concret, per al compliment d'aquestes finalitats, l'Institut Valencià de Finances (IVF) desenvoluparà les següents funcions:

 

a) Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i entitats de naturalesa privada; col·laborar, prestar suports financers i participar en el capital i en els òrgans de govern, tant en nom propi com en representació de la Generalitat, de societats que faciliten el finançament o la promoció d'empreses no financeres, així com efectuar aportacions i gestionar fons de capital de risc constituïts amb la mateixa finalitat, seguint les directrius generals de la política creditícia establides per la conselleria competent en matèria d'economia.

b) Anticipar les subvencions atorgades per la Generalitat a l'empara del Decret 193/2015 que aprova el Reglament de la Llei 7/2015, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives en la Comunitat Valenciana, modificat pel 46/2018, de 13 d'abril, del Consell. c) Qualssevol altres que li atribuïsquen les lleis o que li encomane el Consell de la Generalitat en l'àmbit de les seues competències.

d) Excepcionalment podrà:

I. Finançar projectes d'obres i serveis públics. En aquest sentit, podran ser beneficiàries aquelles empreses, organismes i entitats de qualsevol tipus o naturalesa que, directament o indirectament, de manera majoritària, siguen finançades o participades per l'administració pública, o que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'aquesta.

II. Concedir crèdits i préstecs, a favor del sector públic instrumental de la Generalitat o de qualsevol altra entitat de caràcter públic.