Descripció

Comissions delegades del Consell General

 

COMISSIÓ DE RISCOS

PRESIDENT

Santiago Carbó Valverde

VOCAL

Elíes Seguí Mas

VOCAL (SECRETARI)

Enrique Montes Estellés

FUNCIONS

a) Establir els principis corporatius per a una adequada gestió del risc inherent a l'activitat creditícia en general i especialment al risc de crèdit. Per a això tindrà la facultat d'aprovar, mitjançant reglament intern, un marc general de gestió de riscos que determine les polítiques a seguir en aquesta matèria. Aquestes polítiques es desenvoluparan en metodologies, procediments i criteris, que permeten la identificació, mesurament, anàlisi i control dels riscos.

b) Determinar les característiques i condicions generals dels crèdits, préstecs, avals i altres caucions a concedir per l'IVF.

c) Supervisar l'eficàcia dels sistemes de control i gestió de riscos.

d) Assessorar el Consell General sobre la propensió global al risc, actual i futura, de l'IVF i la seua estratègia en aquest àmbit, i assistir-lo en la vigilància de l'aplicació d'aqueixa estratègia.

e) Vigilar que la política de preus dels actius oferits als clients i els passius tinguen plenament en compte el model empresarial i l'estratègia de risc de l'entitat. En cas contrari, presentarà al Consell General un pla per a esmenar-la.

f) Determinar, juntament amb el Consell General, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que haja de rebre la mateixa comissió i el Consell General.

La Direcció General haurà de donar compte periòdic de les operacions de risc analitzades, tant a la Comissió de Riscos com al Consell General. 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

PRESIDENT

Mónica Quesada Herrero

VOCAL

Santiago Carbó Valverde

VOCAL (SECRETARI)

Enrique Montes Estellés

FUNCIONS

La Comissió de Nomenaments i Retribucions emetrà la seua opinió sobre les propostes que s'hagen d'elevar a l'aprovació per part del Consell General relatives a les matèries previstes en l'apartat 4 de l'article 4.

Serà preceptiu l'informe favorable d'aquesta comissió per a la designació de la persona titular de la Direcció General i dels consellers i conselleres independents del Consell General, que hauran de reunir els requisits d'idoneïtat necessaris per a l'exercici del càrrec en els termes exigits en la normativa d'ordenació i supervisió de les entitats de crèdit, i en particular hauran de posseir una honorabilitat comercial i professional reconegudes, tindre coneixements i experiència adequats per a exercir les seues funcions i estar en disposició d'exercir un bon govern de l'entitat.

És competència de la Comissió de Nomenaments i Retribucions proposar al Consell General les dietes a percebre per assistència a les reunions, pels consellers i conselleres independents nomenats pel seu reconegut prestigi i competència professional. 

COMISSIÓ D'AUDITORIA I COMPLIMENT

PRESIDENT

Elíes Seguí Mas

VOCAL

Mónica Quesada Herrero

VOCAL (SECRETARI)

Enrique Montes Estellés

FUNCIONS

Les funcions de la Comissió d'Auditoria i Compliment, sense perjudici de les detallades per l'article 10 del Decret llei 1/2011, són les següents:

a) Analitzar l'esborrany dels informes d'auditoria externa i les al·legacions presentades.

b) Revisar els resultats obtinguts i els plans d'actuació futura de l'IVF.

c) Realitzar un seguiment de les incidències detectades en els informes d'auditoria, revisant-ne les mesures correctores i l'aplicació.

d) Informar el Consell General de les mesures i plans d'actuació acordats en el comité i del resultat de les auditories.

e) Supervisar l'eficàcia del control intern de l'IVF i de l'auditoria interna. 

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

PRESIDENT

Mónica Quesada Herrero

VOCAL

Elíes Seguí Mas

VOCAL (SECRETARI)

Enrique Montes Estellés

FUNCIONS

a) Revisar la política en aquestes matèries establida pel Consell General, vetlant perquè estiguen orientades cap a la creació de valor.

b) Realitzar el seguiment de les pràctiques en matèria de transparència i responsabilitat social corporativa.

c) Avaluar el grau de compliment de la política establida pel Consell General i difondre la informació rellevant sobre aquests aspectes. 

DIRECCIÓ GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Enrique Montes Estellés

 

Nomenament Decret 130/2023, de 10 d'agost, del Consell (DOGV 11.08.2023)

FUNCIONS

Correspon a la Direcció General l'exercici de les competències de caràcter executiu següents:

a) Ostentar la representació de l'entitat en totes les seues relacions amb persones físiques o amb entitats públiques i privades, en judici i fora d'aquest, així com en la signatura de convenis.

b) Conferir i revocar poders generals i especials a persones determinades, tant físiques com jurídiques, públiques o privades, per als assumptes en què en fóra necessari l'atorgament.

c) Exercir les facultats com a òrgan de contractació de l'entitat, sense perjudici de les preceptives autoritzacions i el deure de subministrament d'informació, previstos en la normativa vigent.

Com a òrgan de contractació, podrà delegar l'autorització de despeses derivades de la contractació de béns, subministraments o serveis, en les persones titulars d'alguna subdirecció, únicament per als contractes classificats com a menors i l'import dels quals no supere els 3.000 euros.

d) La direcció i gestió ordinàries de les activitats de l'IVF.

e) L'execució dels acords del Consell General.

f) L'elaboració del pla anual d'activitats, així com dels estats d'execució del pressupost, la memòria i la formulació dels comptes anuals, a fi d'elevar-los al Consell General per a la seua aprovació.

g) L'elaboració i aprovació de l'avantprojecte de pressupost per a cada exercici i les seues modificacions, a fi d'elevar-lo a la seua conselleria d'adscripció.

h) Determinar anualment les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària, que hagen de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés, perquè s'incloguen en la corresponent oferta d'ocupació pública, a fi d'elevar-la al Consell General perquè l'aprove.

i) L'execució dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, amb l'establiment dels criteris que els han de regir, així com la contractació i acomiadament del personal laboral propi de l'IVF.

j) L'aprovació, regulació i desenvolupament de l'organigrama i de l'organització interna de l'IVF.

k) L'aprovació de les convocatòries de proves d'admissió per a la selecció del personal propi al servei de l'IVF.

l) La direcció del personal de l'IVF, així com l'elaboració de la relació de llocs de treball del personal, perquè l'aprove el Consell General. Anualment resoldrà la publicació el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la relació de llocs de treball de l'IVF vigent.

m) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels serveis, així com la gestió dels eventuals cobraments que tinga pendents l'IVF.

n) D'acord amb l'article 142 de la Llei 1/2015, serà comptedant i, en conseqüència, responsable de la informació comptable, i li correspon la rendició, en els terminis fixats per a això i degudament autoritzats, dels comptes que hagen d'enviar-se a la Sindicatura de Comptes.

o) Aprovar operacions de crèdit, avals i altres caucions a favor de qualsevol entitat de caràcter privat per import inferior a tres milions d'euros.

p) Aprovar l'adquisició a títol onerós de béns immobles, com també la subscripció de contractes en matèria d'arrendament.

q) Aprovar les operacions d'adquisició i alienació d'actius, de caràcter mobiliari i immobiliari, adjudicats com a conseqüència de processos de recuperació de deutes contrets amb l'IVF en l'exercici de la seua activitat creditícia.

r) Aprovar la col·laboració, prestació de suport financer i participació en el capital i en els òrgans de govern, tant en nom propi com en representació de la Generalitat, de societats que faciliten el finançament o promoció d'empreses no financeres.

s) Subscriure convenis de finançament o de col·laboració financera, així com qualsevol altre instrument de naturalesa jurídica, econòmica o financera amb altres institucions financeres, públiques i privades, tant d'àmbit nacional com internacional.

t) La gestió, administració, novació, recuperació i qualsevol altre acte de disposició d'aquells crèdits, préstecs, avals, caucions, i altres drets i obligacions titularitat de l'IVF.

u) Aprovar la participació en la gestió i les aportacions a realitzar a societats o fons de capital de risc constituïts amb la finalitat de facilitar el finançament o promoció d'empreses no financeres.

v) Aprovar i subscriure operacions d'endeutament de l'IVF, qualsevol que siga la seua instrumentació i naturalesa jurídica, dins del límit màxim establit per la corresponent llei anual de pressupostos de la Generalitat.

w) Emetre els dictàmens i informes que siguen preceptius legalment o destinats al Consell.

x) Qualssevol altres competències que requerisca la gestió i administració ordinària de l'IVF i que no estiguen atribuïdes al Consell General.

 

 

Font: Dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació de l'IVF, Generalitat Valenciana i dels alts càrrecs

Data d'actualització: Febrer 2024

Periodicitat: Cada vegada que es produïsca un nou nomenament, cessament o variació de dades

Fonament jurídic: Articles 2 a 11 del Decret 118/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Finances (IVF) (DOGV núm. 8370 de 28.08.2018), l'article 14 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022), i l'article 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)