Emissió de deute a llarg termini

Des de 1991 a 1998, la Generalitat ha emés de forma periòdica bons i obligacions amb format domèstic i per subhasta. A causa de l'entrada del nostre país a la Unió Econòmica i Monetària i la constitució d'un mercat paneuropeu de renda fixa en euros, la Generalitat va decidir a principis de 1998 orientar la seua política de finançament en valors a mig i llarg termini a través d'un programa de Notes a Mig i Llarg Termini (EMTN) amb format internacional, amb la finalitat de millorar la distribució del paper en l'Àrea de l'Euro. Així doncs, les emissions de Bons i Obligacions, bé tinguen forma de col·locació privada o emissió pública es realitzen amb format internacional i dins del programa EMTN que la Generalitat té en l'actualitat.

El programa d'EMTN ha quedat suspès temporalment mentre estiga en vigor l'adhesió de la Comunitat Valenciana al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

- Programa EMTN (Euro Medium Term Note Programme)