Deute i Valors

Constituïx el deute de la Generalitat el conjun de capitals presos a préstec per mitjà d'operacions financeres que poden adoptar algunes de les modalitats següents:
  • Operacions de crédit concertades amb persones fisiques o jurídiques.
  • Emprèstits, emesos per a subscripció pública en el mercat de capitals i representats en títols-valors o anotacions en compte.
  • Qualsevol altra ap.pelació al crèdit públic o privat.