Coordinació Endeutament

Introducció

El Decret 132/1992, de 20 de juliol, del Govern Valencià, va atribuir a l'Institut Valencià de Finances, entre altres, la gestió de l'endeutament de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes i empreses. Posteriorment, el Govern Valencià, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda va desplegar estes competències mitjançant el Decret 94/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià. En el capítol tercer del decret mencionat es recullen les funcions de l'Institut en matèria de coordinació de l'endeutament de les entitats autònomes i empreses de la Generalitat.

Derogat el Decret 132/1992, actualment les competències estan regulades en l'article 88 de la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en l'article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, en el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional i en el mencionat Decret 94/1996.

Àmbit d'aplicació

Segons el que disposa l'article 88 de la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, l'IVF serà l'encarregat de la gestió, coordinació i seguiment de l'endeutament del sector públic instrumental de la Generalitat i la resta de ens adscrits.

La coordinació de l'endeutament del sector públic per part de l'IVF, de conformitat amb l'article 14.2 de l'esmentat Decret Llei, s'estén a més de les operacions tradicionals d'endeutament financer, a:

a) Les distintes fórmules de finançament, sota qualsevol modalitat, que s'utilitzen per a la construcció o gestió d'obres públiques i infraestructures i la prestació de servicis públics, que siguen susceptibles d'originar obligacions econòmiques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

b) I, en general, aquelles operacions, instrumentades sota qualsevol de les modalitats admeses en dret, per a la gestió de cobraments i pagaments, o per a l'adquisició del dret a utilitzar béns duradors a canvi d'una contraprestació consistent en el pagament periòdic d'unes quotes. Dins d'este epígraf s'inclouran, entre altres, les operacions de facturatge, confirmació de pagaments, lísing financer i operatiu, rènting, lísing al venedor o aplaçament d'obligacions econòmiques.

 

Funcions

Els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat que tinguen la necessitat recórrer a una operació de finançament, dins del marc del seu pressupost anual aprovat, per al normal desenrotllament de la seua activitat, el destí de la qual siga, o bé, cobrir necessitats de tresoreria provocades per retards en el cobrament de transferències corrents i/o de capital de l'exercici corrent o passat; o per a finançar inversions a llarg termini autoritzades i cobertes pel recurs al crèdit a llarg termini fixat en les lleis de pressupostos corresponents de cada exercici, o utilitzar alguna de les distintes fórmules de finançament extrapressupostària existents que siguen susceptibles d'originar obligacions econòmiques, s'haurà de dirigir a l'Institut Valencià de Finances per a sol•licitar la tramitació de l'operació mencionada. L'Institut Valencià de Finances és l'òrgan encarregat, i únic interlocutor vàlid, per a negociar davant les entitats financeres les millors condicions de finançament existents en el mercat i seleccionar l'operació o operacions d'endeutament més adequades.

Per a la formalització de l'operació davant les entitats prestadores, així com per al reconeixement de l'obligació pels òrgans competents de la Generalitat, serà necessària l'existència de l'informe favorable de l'Institut Valencià de Finances, sense perjuí de l'obtenció per l'ens de qualsevol altra autorització que resulte preceptiva, d'acord amb la normativa aplicable.