Descripció

L'Institut Valencià de Finances té entre les seues competències la gestió, la coordinació i el seguiment de l'endeutament de la Generalitat i del seu sector públic, i s'hi inclouen les distintes fórmules de finançament extrapressupostària que siguen susceptibles d'originar obligacions econòmiques, i la negociació amb entitats financeres de les condicions dels contractes relatius a operacions de finançament i de productes derivats.

Així mateix, l'Institut Valencià de Finances exercix les competències assignades a la Generalitat en matèria de mercat de valors, de conformitat amb la legislació vigent.