Òrgans de Govern

CONSELL GENERAL

PRESIDENTA

Ruth Merino Peña

 

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

VOCALS

 

Administració de la Generalitat

 

José Vicente Todolí Masquefa

Director General d'Economia

Enrique Montes Estellés

Director General de l'Institut Valencià de Finances (Vocal secretari)

Independents

Elíes Seguí Mas

Professor titular de la Universitat Politècnica de València, pertanyent al Departament d'Econòmica i Ciències Socials de la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses. Ha participat en 8 projectes d'investigació amb finançament competitiu, i compta amb 70 publicacions especialitzades en l'àmbit de l'economia financera.

Mónica Quesada Herrero

Consellera delegada del Grup Pavasal i consellera de sis companyies més, amb àmplia experiència en auditoria interna i control, i anàlisi financera. És tresorera i membre del Patronat de la Fundació Cañada Blanch, del Patronat de la Fundació Universitat de València–Empresa (ADEIT). També és membre del Patronat de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers.

Santiago Carbó Valverde

Catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la Universitat de València. Ha sigut Catedràtic d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Granada i d'Economia i Finances de la Bangor University (Regne Unit) i del Col·legi Universitari d'Estudis Financers (CUNEF). Actualment és Director del Departament d'Estudis i Investigació en Sistema Financer de Funcas on també és Director Executiu de l'Observatori de Digitalització Financera. Així mateix, és professor investigador de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. (IVIE). És conseller independent de CECABANK i president del Comité de Remuneracions de la citada entitat. Ha sigut consultor de la Reserva Federal de Chicago, del Banc Central Europeu i del Banc Mundial

Vacant

 

Vacant

 

ASSESORAMENT JURÍDIC

Mª José Alfonso Villanueva

Abogacia General de la Generalitat en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

FUNCIONS

Al Consell General correspon exercir totes les facultats i poders que, en general, siguen necessaris per al compliment de les finalitats de l'IVF.

La delegació permanent d'alguna facultat del Consell General en alguna de les comissions delegades requerirà, perquè siga vàlida, el vot favorable de les dues terceres parts dels components del consell.

Són funcions indelegables del Consell General les següents:

1) Definir les línies d'actuació de l'IVF, en coherència amb les directrius generals de la política creditícia del Consell, establides per la conselleria competent en matèria d'economia.

2) Aprovar el pla anual d'activitats de l'IVF, així com les seues modificacions.

3) Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals de l'IVF.

4) Aprovar l'organització funcional i les directrius bàsiques en matèria de recursos humans de l'entitat, inclosa l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública, de les relacions de llocs de treball i del règim de retribució del personal propi de l'IVF, així com les dietes per assistència als consellers i conselleres independents nomenats pel seu reconegut prestigi i competència professional, dins de les limitacions legals i pressupostàries, en particular de les previstes en els articles 18 a 20 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional i sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.

5) Aprovar operacions de crèdit, avals i altres caucions a favor de projectes d'obres i serveis públics que pogueren ser elaborats, executats o explotats mitjançant esquemes de col·laboració publicoprivada. En aquest sentit, podran ser beneficiàries aquelles empreses, organismes i entitats de qualsevol tipus o naturalesa que, directament o indirectament, de manera majoritària, estiguen finançades o participades per l'administració pública, o que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d'aquesta.

6) Concedir crèdits o préstecs a favor del sector públic instrumental de la Generalitat o de qualsevol altra entitat de caràcter públic.

7) La vigilància, control i avaluació periòdica de l'eficàcia del sistema de govern corporatiu.

8) Assumir la responsabilitat de l'administració i gestió de l'IVF, l'aprovació i vigilància de l'aplicació dels objectius estratègics i la seua estratègia de risc.

9) Garantir la integritat dels sistemes d'informació comptable i financera, inclosos el control financer i operatiu i el compliment de la legislació aplicable.

10) Designar els membres del Consell General que formaran part de les diferents comissions delegades.

11) Informar sobre les activitats de l'IVF als agents socials en el Comité de Diàleg Social.

12) Aprovar operacions de crèdit, avals i altres caucions a favor de qualsevol entitat de caràcter privat per import igual o superior a tres milions d'euros.

13) Aprovar els procediments, instruccions o acords que constituiran la normativa específica dels crèdits bonificats que puga concedir l'IVF.

14) Aprovar les bases reguladores de les subvencions o ajudes que poguera concedir l'IVF de conformitat amb el que es preveu en l'article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat