Funcions

L'Institut Valencià de Finances té com a finalitat l'actuar com principal instrument de la política financera del Consell de la Generalitat, així com exercitar les competències de la Generalitat sobre el sistema financer, i prestar els serveis de certificació de firma electrònica avançada i serveis relacionats amb identificació i firma electrònica.

Per a la consecució de les dites finalitats, pot realitzar, entre altres,  les funcions següents *:

-  Controlar, coordinar i canalitzar l'oferta de crèdit al sector  públic de la Generalitat.

- Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions, a favor d'entitats de caràcter públic.

- Finançar i prestar avals, caucions o altres garanties a projectes d'obres i servicis públics.

- Efectuar la gestió, coordinació i seguiment de l'endeutament de la Generalitat i del seu sector públic.

-  Col·laborar i assistir en les operacions de crèdit de les entitats locals, prèvia petició d'estes entitats.

- Exercir el control, inspecció i disciplina de les entitats financeres la supervisió prudencial del qual siga competència de la Generalitat, en els termes que dispose la legislació bàsica estatal.

- Exercir les competències assignades a la Generalitat en matèria de Mercat de Valors.

- Tramitar i gestionar els avals o altres garanties que preste la Generalitat.

- Exercir les competències i funcions atribuïdes a l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i prestar els servicis de certificació de firma electrònica avançada i servicis relacionats amb identificació i firma electrònica.

- Prestar servicis de seguretat tècnics i administratius, en les comunicacions a través de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques.

- Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i entitats de naturalesa privada.

- Col·laborar, prestar suports financers i participar en el capital i en els òrgans de govern, en nom propi o en representació de la Generalitat, de societats que financen o promoguen empreses no financeres, així com efectuar aportacions i gestionar fons de capital risc constituïts amb eixa finalitat.

 

(*) Detall complet en apartat 2 de l'article 171 de la Llei 5/2013 (DOCV 27.12.2013) modificat pel Decret Llei 5/2015 (DOCV 8.9.2015).