GARANTIA DE L’IVF DAVANT DE TERCERS

La garantia dels deutes i obligacions de l'IVF davant de tercers ve regulada per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, (DOGV núm. 7181, de 27.12.2013, i les seues modificacions posteriors fins al DOGV núm. 9501de 30.12.2022), en l'apartat IX de l'article 171 d'esta: 

 

"IX. Garantia

Els deutes i les obligacions que l'Institut Valencià de Finances (IVF) contraga davant de tercers per a la captació de fons, així com la resta de les obligacions patrimonials contretes en l'exercici de les seues funcions, gaudiran de la garantia personal de la Generalitat. Aquesta garantia té el caràcter d'explícita, irrevocable, incondicional, solidària i directa. Per tant, en cas d'incompliment per part de l'Institut de les responsabilitats pecuniàries que per tots els conceptes deriven d'aquestes obligacions, aquestes seran directament exigibles en la Generalitat."

 

Actualitzat a data: 15/01/2024