Informació General

FININVAL (Instruments Financers de la Comunitat Valenciana) és un fons mancat de personalitat jurídica creat per la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i gestionat pel *Institut *Valencià de *Finances (IVF). De conformitat amb l'article 97.3 de la citada Llei, les Conselleries o entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, tenen la capacitat d'acordar, al costat de l'IVF, la creació dels instruments financers en el si de FININVAL.

El Decret llei 16/2020 de 13 de novembre ha habilitat en el fons FININVAL el denominat Fons Valencià de Resiliència (FVR), un instrument financer que ve a completar les iniciatives públiques en matèria de finançament empresarial mitjançant un programa de suport a la solvència que contempla mesures recapitalització per a les empreses que a) operen en els sectors de l'oci, l'hostaleria, la restauració, el transport i la indústria en general, i b) desenvolupen activitats estratègiques per a l'economia valenciana, en el sentit de ser tractores o transversals per al conjunt de sectors d'activitat, representar un percentatge elevat de l'activitat econòmica i de l'ocupació en una demarcació geogràfica concreta, o incorporar al procés de producció actius intangibles no reemplaçables a curt termini.

Amb data 26 de febrer de 2021, el Consell de la Generalitat va autoritzar la subscripció del Conveni entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i el Institut Valencià de Finances (IVF), per a la gestió del Fons Valencià de Resiliència (FVR) com a instrument adscrit al fons FININVAL.