Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES
 
1.1. Titular d'aquest lloc web i de la marca IVF: Institut Valencià de Finances CIF: Q-9650010C
         Domicili fiscal: Carrer dels Llibrers  , 2 i 4 - 46002 València
 
1.2. Així mateix, els noms de domini, titularitat de IVF - Generalitat Valenciana, són ivf.gva.es, ivf.es, i accv.es
 
2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
 
2.1. Aquestes són les condicions generals que regulen l'accés, navegació i ús dels llocs web sota aquests dominis (d'ara endavant, web de l'IVF), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d'ara endavant per continguts els textos, gràfics , dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).
 
2.2. S'entendrà que l'accés o la simple utilització de la web de l'IVF per part de l'usuari implica l'adhesió d'aquest a les condicions generals que l'IVF tingui publicades en cada moment en què accedeixi a la web de l'IVF. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals. S'entendrà per usuari a tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades a la web de l'IVF.
 
2.3. Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l'accés, navegació i ús del web de l'IVF, però, independentment d'aquestes, l'IVF podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització o contractació de serveis específics oferts als usuaris a través del web l'IVF. Així mateix, a través del web de l'IVF, l'IVF podrà habilitar a altres entitats per a que publiciten o prestin els seus serveis. En aquests casos, l'IVF no serà responsable d'establir les condicions generals i particulars que s'han de tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d'ells.
 
2.4. Abans d'utilitzar o contractar aquests serveis específics prestats per l'IVF, l'usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte per l'IVF. La utilització o la contractació d'aquests serveis específics implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada per l'IVF en el moment en què es produeixi aquesta utilització o contractació.
 
3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
3.1. L'IVF és titular o té la corresponent llicència sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial de la web de l'IVF, així com dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través del domini.
 
3.2. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de l'IVF.
 
3.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís dels drets d'autor (copyright) i qualsevol altra dada d'identificació dels drets de l'IVF o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació o d'identificació que puguin trobar-se en els continguts.
 
3.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos a la web de l'IVF per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de l'IVF o, si és el cas, del titular dels drets a què correspongui.
 
4. ACCÉS
 
4.1. L'accés al web de l'IVF per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït; no obstant això, alguns dels serveis i continguts oferts per l'IVF o tercers a través del web de l'IVF poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents condicions particulars, en el que es posaran a la seva disposició de forma clara.
 
4.2. Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, la recollida, el tractament i, si és el cas, la cessió o l'accés de les dades personals dels usuaris, és aplicable el que disposa la política de privacitat especificada més endavant en aquest document.
 
4.3. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del web de l'IVF per part de menors d'edat: aquests hauran d'obtenir obligatòriament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d'acord amb la normativa vigent.
 
5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB
 
5.1. Si per a la utilització o contractació d'un servei a la web de l'IVF, l'usuari hauria de registrar-se, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dotés a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador o contrasenya que li siguin subministrades per l'IVF, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per l'usuari.
 
5.2. En virtut de l'anterior, l'usuari està obligat a notificar de manera immediata als gestors de la web de l'IVF qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat a aquests, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, l'IVF quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut per part de tercers dels identificadors o contrasenyes no autoritzats.
 
5.3. L'accés, navegació i ús del web de l'IVF és responsabilitat de l'usuari, de manera que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per l'IVF o pel personal autoritzat de l'IVF relativa a l'ús del web de l'IVF i dels seus continguts.
 
5.4. Per tant, l'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:
- Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic.
- Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 
6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS
 
6.1. En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a la web de l'IVF, el primer declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.
 
6.2. L'usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l'IVF per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom; aquesta responsabilitat inclou, sense cap restricció, l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d'aquesta.
 
6.3. L'acceptació d'aquestes condicions generals comporta la cessió en exclusiva per part de l'usuari de qualsevol dret d'explotació de propietat intel·lectual o industrial que l'usuari pogués tenir sobre les comunicacions que realitzi a través del web de l'IVF o l'IVF.
 
7. RESPONSABILITATS I GARANTIES
 
7.1. L'IVF no garanteix ni es fa responsable de:
- La continuïtat dels continguts del web de l'IVF.
- L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
- L'absència de virus o altres components nocius en la web de l'IVF o al servidor que el subministra.
- La invulnerabilitat del web de l'IVF o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el domini.
- La falta d'utilitat o rendiment dels continguts del web de l'IVF.
- Els danys o perjudicis que causés, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l'IVF estableix al web del IVF oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la web de l'IVF.
No obstant això, l'IVF declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la web de l'IVF i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.
 
8. ENLLAÇOS
 
Enllaços a altres llocs web
 
8.1. A la web de l'IVF, l'usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web mitjançant diferents botons, links, banners, etc. Aquests llocs són gestionats per tercers. L'IVF no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web amb els que s'estableixen enllaços des del web del IVF. En conseqüència, l'IVF no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web amb la qual s'estableix un enllaç des de la web de l'IVF; en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts, en general.
 
8.2. L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç per part del web de l'IVF amb un altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre l'IVF i el responsable del lloc web aliè.
Enllaços a altres llocs web amb destinació a la web de l'IVF
 
8.3. Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a la web de l'IVF, s'ha d'atenir a les següents estipulacions:
- L'enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o home del web de l'IVF, excepte autorització expressa i per escrit de l'IVF.
- L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció url de l'IVF http://ivf.gva.es, i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que l'IVF ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, la web de l'IVF, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web de l'IVF.
- A la pàgina que estableix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que l'IVF ha autoritzat aquest enllaç, llevat que l'IVF ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç correctament des de la seva pàgina a la web de l'IVF desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de l'IVF, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
- L'IVF no autoritza l'establiment d'un enllaç a la web de l'IVF des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.
 
8.4. L'IVF no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web de l'IVF. L'IVF no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu alIVF que estableix aquest enllaç amb destinació a la web de l'IVF, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts en general.
 
9. DURADA I MODIFICACIÓ
 
9.1. L'IVF podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions generals oa través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.
 
9.2. La vigència temporal d'aquestes condicions generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.
 
9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, l'IVF podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'usuari d'exigir indemnització. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en aquestes condicions generals.
 
10. GENERALITATS
 
10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són únicament informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.
 
10.2. En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.
 
10.3. En el cas que qualsevol disposició d'aquestes condicions generals fos considerades nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les condicions generals ni a les condicions particulars dels diferents serveis de l'IVF.
 
10.4. El no exercici o execució per part del IVF de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.
 
11. JURISDICCIÓ
 
11.1. Les relacions establertes entre l'IVF i l'usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a un fur, l'IVF i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de València.
 
12. NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LES PÀGINES WEB
 
L'IVF, Institut titular de sla web de l'IVF només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la web de l'IVF:
 
- El nom del domini del proveïdor PSI o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx només estarà identificat amb el domini xxx.es o l'adreça IP. D'aquesta manera serà possible elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la web de l'IVF.
- La data i hora d'accés al web de l'IVF. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència i dur a terme els ajustos necessaris per evitar problemes de saturació en hores punta.
- L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix a la web de l'IVF. Aquesta dada farà possible conèixer l'efectivitat dels diferents banners i enllaços que apunten al servidor del web de l'IVF, per tal de potenciar els que ofereixin millors resultats.
- La referència de peticions http de cada secció. Això permetrà conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat de que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.
La informació obtinguda d'aquesta manera és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.
 
13. NAVEGACIÓ AMB COOKIES
 
La pàgina web del IVF podria utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten a l'IVF obtenir dades com ara:
- La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web de l'IVF.
- El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web de l'IVF.
- Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, l'IVF adverteix que no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el bon funcionament de la pàgina.