Portlet sin titulo

ACORD RELATIU A L' INSTRUMENTALITZACIÓ D'APORTACIÓ DE L'IVF Al FONS DE PROVISIONS TÈCNIQUES D'AFÍN-SGR
 
AFÍN-SGR és la societat de garantia recíproca de la Comunitat Valenciana dedicada a la prestació de garanties que permeten l'accés, facilitació i abaratiment del crèdit a les petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana.
 
Per al desenvolupament de les seues funcions, AFÍN-SGR requereix disposar d'un capital econòmic que permeta cobrir les pèrdues inesperades derivades de la seua activitat creditícia. Aquest capital ha de satisfer en tot cas els requeriments establits en la Circular 5/2008, de 31 d'octubre, del Banc d'Espanya, a les societats de garantia recíproca, sobre recursos propis mínims.
 
L'IVF i AFIN-SGR han vingut col·laborant per a impulsar la concessió de finançament durant les diferents crisis econòmiques que s'han produït des de l'any 2020, així com per a estimular el creixement de l'economia de la Comunitat Valenciana.
 
Aquest suport es ve a articular com una injecció al fons de provisions tècniques d'AFIN-SGR aportat per l'IVF que reforçarà els fons propis de AFIN-SGR permetent un increment de l'activitat *avalística de l'entitat, que redundarà en el conjunt dels sectors de l'economia valenciana.
 
L'IVF ostenta la condició de soci protector d'AFÍN-SGR i actua com un dels instruments de la política financera de la Generalitat VALENCIANA, canalitzador del finançament i suport extern que aquella necessita per al desenvolupament dels seus fins.
 
A conseqüència de tot l'anterior, i amb l'objectiu últim de facilitar l'accés al finançament de les empreses i autònoms amb domicili social o operatiu en la Comunitat Valenciana, l'IVF i AFIN-SGR han subscrit amb data 23 de desembre de 2022 un Acord pel qual es regula la instrumentació de l'aportació de l'IVF al fons de provisions tècniques de la societat avaladora, i es determina el càlcul de l'ajuda implícita que comporta aquesta aportació per als beneficiaris de les garanties atorgades per AFIN-SGR.