Descripció

L'Institut Valencià de Finances té com a finalitat l'actuar com principal instrument de la política financera del Consell de la Generalitat, duent a terme, pel que fa a l'Activitat Crediticia del sector privat, les activitats següents:

- Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i entitats de naturalesa privada.
- Col·laborar, prestar suports financers i participar en el capital i en els òrgans de govern, en nom propi o en representació de la Generalitat, de societats que financen o promoguen empreses no financeres, així com efectuar aportacions i gestionar fons de capital risc constituïts amb eixa finalitat. - Gestionar, administrar, fer una novació, recuperar i realitzar qualsevol altre acte de disposició d'aquells crèdits, préstecs, avals, caucions, i la resta de drets i obligacions titularitat de l'IVF.
- Gestionar, administrar, fer una novació, recuperar i realitzar qualsevol altre acte de disposició d'aquells crèdits, préstecs, avals, caucions, i la resta de drets i obligacions titularitat de l'IVF.
- Gestionar els actius de caràcter mobiliari i immobiliari, adquirits com a conseqüència de processos de recuperació de deutes contretes amb l'IVF en l'exercici de la seua activitat creditícia.