Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

Les noves línies IVF posaran en el mercat liquiditat per un valor superior als 140 milions d’euros

Les noves línies IVF posaran en el mercat liquiditat per un valor superior als 140 milions d'euros

 

 

  • El DOGV publica hui cinc noves línies bonificades que s'uneixen a les línies per a Circulant i Inversió que es van posar en funcionament cap al final del mes de març

     

  • El nou finançament oferit per l'IVF va destinat a pimes, grans empreses, projectes d'investigació i iniciatives que incidisquen en el desenvolupament sostenible de l'activitat

 

  • Per primera vegada l'IVF disposa d'una línia de finançament específic per a grans empreses, amb un volum de plantilla superior als 250 treballadors

 

 

 

València (09.04.19). L'Institut Valencià de Finances (IVF) ha posat en marxa noves línies de finançament destinades a injectar liquiditat en pimes, grans empreses, projectes d'investigació i iniciatives que incidisquen en el desenvolupament sostenible de l'activitat. S'ha estimat que, en conjunt, els set nous productes financers que ha dissenyat l'IVF, cinc d'aquests bonificats, permetran posar en el mercat liquiditat per un valor superior als 140 milions d'euros i, a més, es preveu que tinguen un elevat efecte multiplicador de la inversió.

 

El ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) publica hui les cinc noves línies IVF que estaran bonificades. Cal destacar que l'Institut Valencià de Finances ja comptava amb productes bonificats però aquesta bonificació únicament cobria els interessos que generava l'operació. No obstant això, com a principal novetat, tres d'aquestes cinc línies noves disposaran, a més, d'un tram no reembossable del capital principal, amb valors que poden oscil·lar entre el 4 % i el 15,7 % depenent de la qualificació creditícia de l'empresa i de les garanties que hi aporte.

 

Les cinc línies bonificades publicades hui en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' s'uneixen a les dues línies que es van posar en funcionament cap al final del passat mes de març, la línia IVF Circulant i la línia IVF Inversió.

 

A través de la web prestamos.ivf.es ja es pot accedir a tota la informació relativa a aquests nous productes financers que ofereix l'Institut Valencià de Finances, i des d'aquest mateix portal es pot presentar la sol·licitud en línia. A més, en el termini de 72 hores l'IVF es compromet a donar una resposta sobre si l'operació és susceptible de ser finançada o no.

 

Cal destacar que les set línies noves tenen com a denominador comú que en les operacions no s'aplicaran comissions, ni d'obertura ni de cancel·lació.

 

Línies amb tram no reembossable

 

De les cinc línies de finançament bonificades, tres en contemplen la possibilitat d'un tram no reembossable del capital principal, amb percentatges que poden superar el 15 % segons els casos. En aquestes operacions el tipus d'interés aplicat pot oscil·lar entre el 0,10 % i l'1,50 % segons aspectes com ara la qualificació creditícia de l'empresa o els terminis de l'operació.

 

Cal destacar, a més, que aquestes tres línies no estan subjectes al Reglament de la Comissió Europea pel qual es regulen els mínims, sinó que ho estan al d'Exempció.

 

La línia IVF Bonificat Inversió PIME ofereix finançament per a projectes d'inversió que duen a terme petites i mitjanes empreses que permeten la consolidació i el creixement dels projectes empresarials i contribuïsquen a la creació d'ocupació i al desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana. Mitjançant aquesta línia les pimes poden accedir a préstecs entre 50.000 i 5.000.000 d'euros, amb un termini d'amortització entre cinc i deu anys, i amb dos anys com a màxim de carència.

 

La línia IVF Bonificat Desenvolupament Sostenible permetrà obtindre liquiditat tant a pimes com a grans empreses perquè duguen a terme projectes que promoguen un model econòmic mediambientalment sostenible. En aquest cas, igualment, les empreses podran accedir a préstecs que oscil·laran entre 50.000 i 5.000.000 d'euros, en operacions els terminis de les quals podran oscil·lar també entre els cinc i els deu anys, i amb un màxim de dos anys de carència.

 

En tercer lloc, cal destacar la línia Bonificat IVF&AVI Investigació i Desenvolupament, creada en col·laboració amb l'Agència Valenciana d'Investigació. Aquesta línia està dirigida a projectes que duen a terme empreses valencianes que tinguen un alt component innovador. Podran beneficiar-se d'aquest producte tant pimes com grans empreses, que podran optar a crèdits entre 50.000 i 5.000.000 d'euros, a un termini que pot oscil·lar entre els cinc i els deu anys, i amb dos anys com a màxim de carència. En aquest cas, l'AVI farà un informe de valoració de cada projecte i serà l'encarrega d'identificar les despeses elegibles susceptibles de ser finançades.

 

Línies amb bonificació sobre l'interés

 

D'altra banda, l'IVF ha dissenyat dues línies de finançament també bonificades, però en les quals no s'inclou un tram no reembossable del capital principal sinó que aquesta bonificació afecta únicament l'interés de l'operació.

 

En aquest cas es troba la línia IVF Bonificat Inversió Gran empresa, a la qual poden accedir empreses que tenen plantilles superiors als 250 empleats. Per mitjà d'aquest producte financer es podrà optar a préstecs entre 50.000 i 5.000.000 d'euros, en operacions amb un termini de deu anys com a màxim i amb dos de carència.

 

La creació d'una línia de finançament específica per a grans empreses és una altra de les novetats introduïdes en la cartera de productes de l'IVF. Cal destacar que, a més de disposar d'una línia específica, s'obri la via perquè aquestes empreses grans puguen beneficiar-se també de la liquiditat oferida a través d'altres productes.

 

Finalment, la línia IVF Bonificat Circulant permetrà a les empreses finançar necessitats de capital circulant, i promoure així el creixement del negoci. Es valoraran aquells projectes que incidisquen en la modernització dels processos de producció, projectes amb impacte positiu sobre l'ocupació (principalment ocupació qualificada), aquells projectes que comporten el creixement de la grandària de l'empresa i del negoci exterior d'aquesta, i aquells que permeten un increment de la connectivitat i la capacitat logística que afavorisca l'obertura de nous mercats. En aquest cas els préstecs oscil·laran entre 50.000 i 1.000.000 d'euros, amb un termini d'amortització de quatre anys i sense possibilitat de carència.

 

 

Línies no bonificades

 

Entre els nous productes financers oferits per l'Institut Valencià de Finances s'inclouen dues línies que no tenen bonificació, destinades a finançar necessitats de circulant i inversió, a tipus d'interés molt competitius. Poden accedir a aquests préstecs tant pimes com grans empreses.

 

En concret, mitjançant la línia IVF Circulant les empreses podran optar a préstecs entre 50.000 i 1.000.000 d'euros destinats a cobrir necessitats de circulant. El termini d'aquestes operacions serà de quatre anys, sense possibilitat de carència, i el tipus d'interés podrà oscil·lar entre l'1,35 % i el 2,60 %.

 

D'altra banda, la línia IVF Inversió oferirà finançament per a projectes de modernització de processos de producció, aquells que incidisquen sobre l'ocupació, o comporten el creixement i l'eixida a l'exterior de l'empresa. Aquests préstecs podran oscil·lar entre els 50.000 i els 5.000.000 d'euros, amb terminis entre cinc i deu anys i amb dos anys com a màxim de carència. En aquestes operacions el tipus d'interés aplicat es fixa entre l'1,40 % i el 4 %.

 

Liquiditat injectada en el mercat

 

Les previsions realitzades per l'Institut Valencià de Finances preveuen que mitjançant aquestes set noves eines de finançament es produirà una injecció en el mercat empresarial valencià d'un màxim de 140 milions d'euros, quantitat que comportarà un elevat efecte multiplicador de la inversió.

 

En concret, s'estima que en les cinc línies bonificades el suport mitjançant els préstecs de l'IVF pot arribar als 110 milions d'euros, 35 milions en la línia IVF&AVI Investigació i Desenvolupament i els restants 75 milions en les quatre línies més que tindran bonificació (amb tram no reembossable del principal, o sense aquest).

 

D'altra banda, en les línies no bonificades, l'IVF preveu concedir crèdits per un valor d'un màxim de 30 milions; 10 milions a través de la línia IVF Circulant i 20 milions més per mitjà de la línia IVF Inversió.