Fons de Fons

Actualitat

« Ves enrere

El IVF y la Dirección de Financiación y Fondos Europeos firman el Acuerdo con el que se culmina la creación del Fondo de Fondos con recursos del FSE

 


L'IVF i la Direcció de Finançament i Fons Europeus signen l'Acord amb què es culmina la creació del fons de fons amb recursos de l'FSE

 

 

 

  • A través d'aquest fons nou es posaran deu milions d'euros a la disposició de persones desocupades o subempleats que duguen a terme iniciatives emprenedores noves

 

  • Aquests fons s'articularan en forma de microcrèdits de fins a 25.000 euros i per a la seua distribució s'establiran acords de col·laboració amb entitats de crèdit amb fins socials

 

 

València (25.07.18). El director general de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, i el director general de Finançament i Fons Europeus, Andreu Iranzo, han subscrit l'Acord de finançament per a la creació del fons de fons que es nodrirà de recursos del Fons Social Europeu (FSE), als quals se sumaran recursos propis de la Generalitat i de la iniciativa privada.

 

La signatura d'aquest acord suposa la comanda formal per part de la Generalitat, com a organisme intermedi del Programa Operatiu i està representada per la Direcció General de Finançament i Fons Europeus, en favor de l'Institut Valencià de Finances, amb la finalitat que aquest organisme gestione els recursos del fons de fons.

 

Amb aquesta comanda formal es culmina el procés que va començar el desembre de 2017, quan el Consell de la Generalitat va aprovar el Decret llei 6/2017, pel qual es creaven dos fons de fons, sense personalitat jurídica, per a facilitar el finançament al teixit productiu valencià.

 

Deu milions d'euros per a empleats i subempleats

 

A través d'aquest instrument nou, que disposarà d'un volum de fons de deu milions d'euros, es finançaran projectes duts a terme per persones desocupades o subempleats que residisquen a la Comunitat Valenciana i que posen en marxa iniciatives emprenedores noves. Aquesta línia de finançament prestarà atenció especial a aquells col·lectius que es troben amb dificultats especials en l'àmbit laboral, com ara les dones, els majors de 45 anys o les persones amb poca formació. També es prioritzaran aquelles operacions dirigides a la creació d'empreses d'economia social.

 

Aquest instrument financer nou s'articula a través de microcrèdits la quantia del qual oscil·larà entre els 5.000 i els 25.000 euros. Aquests préstecs permetran al beneficiari cobrir fins al 90 % del cost total del projecte que s'haurà de finançar.

 

Per a la distribució i posada en el mercat d'aquests préstecs, l'IVF disposarà de la col·laboració d'entitats de crèdit amb fins socials.

 

135 milions per a projectes valencians

 

Amb la signatura d'aquest acord culmina la creació del fons de fons finançat pel Fons Social Europeu (FSE), vehicle gestionat per l'IVF que se suma al fons de fons creat fa unes setmanes, que és una actuació cofinançada també per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020. En conjunt, aquests dos fons nous permetran posar 135 milions d'euros a la disposició de projectes empresarials valencians.

 

Mentre que el fons de l'FSE es destina a projectes desenvolupats per a persones desocupades o subempleats, el fons del FEDER s'orienta a projectes empresarials de caràcter innovador, especialment els de base tecnològica, així com els de les petites i mitjanes empreses amb un potencial de creixement i internacionalització alt.