Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

L'Institut Valencià de Finances conclou el seu procés de sanejament amb un coeficient de solvència superior al 50 %

L'Institut Valencià de Finances conclou el seu procés de sanejament amb un coeficient de solvència superior al 50 %
03/08/2018

El Ple del Consell ha aprovat l'assumpció, per part de la Generalitat, dels actius financers vinculats a operacions de l'Administració pública valenciana i del seu sector públic, mitjançades per l'Institut Valencià de Finances (IVF), així com dels corresponents passius formalitzats per l'IVF amb diverses entitats de crèdit.

La refundació de l'IVF per a convertir-se exclusivament en una entitat creditícia al servei del sector privat valencià comporta el traspàs a la Generalitat de les competències en matèria de política financera i de control i coordinació del crèdit públic.

Junt amb això, és necessari procedir a la cessió a la Generalitat dels actius i passius derivats de les operacions de crèdit que va concertar en el seu dia l'IVF a favor de diverses entitats del sector públic per a finançar les activitats d'aquestes. Els actius constitueixen el dret de cobrament dels préstecs atorgats a aquests ens públics, mentre que els passius, pel mateix import, són els crèdits contrets amb diverses entitats de crèdit.

Cal recordar que la concessió d'aquests crèdits a diversos organismes públics no va ser com a resultat de decisions adoptades per l'IVF, sinó que aquesta li va vindre imposada des de la mateixa Administració, a partir de criteris polítics. Els actius que ara se cedeixen al Consell constitueixen deutes que les entitats no podran tornar pel fet que no tenen recursos propis amb què satisfer-los. D'ací la necessitat d'eliminar aquests desequilibris patrimonials de l'Institut i de procedir així a sanejar el seu balanç.

Fins ara, el 70 % dels actius que integraven el balanç de l'Institut estava vinculat al sector públic i l'altre 30 % al privat. Després del procés de sanejament s'invertiran els percentatges: el 70 % estarà lligat a operacions amb el teixit productiu valencià i el 30 % restant a activitats de l'Administració.

Després de l'acord adoptat, la Generalitat passa a assumir 336.197.612,99 euros d'actius vinculats a operacions el deutor de les quals és la mateixa Generalitat Valenciana: Ciutat de les Arts i les Ciències, S.A.; Fundació Jaume II "El Just"; Ciutat de la Llum, S.A., i l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE).

Així mateix, l'Administració valenciana també assumeix passius financers pel mateix import, derivats d'operacions de crèdit subscrites entre l'Institut Valencià de Finances i diferents entitats financeres, tant nacionals com internacionals.

No incrementa l'endeutament

Aquesta transmissió d'actius i passius de l'IVF a la Generalitat tan sols suposa un canvi en la titularitat i en cap cas incrementa l'endeutament ni té efectes en termes de comptabilitat nacional, atés que actualment l'IVF està classificat com a Administració pública i les seues operacions d'actius i passius es consoliden amb les de la mateixa Generalitat.

La transferència d'actius i passius a la Generalitat és un pas necessari per a sanejar definitivament l'IVF i per a fer possible que deixe de ser considerat com a entitat inclosa en el sector de les administracions públiques dependents de la Generalitat pel criteri SEC2010, de manera que l'evolució dels seus estats financers i del seu endeutament no influirà en el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Comunitat Valenciana. Per a això, és necessari reduir el pes dels actius públics en mans de l'IVF i transferir a la Generalitat un volum de passius financers equivalent.

Açò facilitarà que el nou IVF puga endeutar-se i aconseguir nou finançament en els mercats, a fi de poder injectar-lo en el teixit productiu valencià i corregir així fallades de mercat que es detecten. Amb aquesta finalitat, l'IVF ha definit diferents instruments financers en sintonia amb l'actual mercat, per tal d'establir mecanismes de control i paràmetres de solvència homologables als de la resta d'entitats financeres que operen al nostre territori.

Amb aquesta operació de sanejament i reordenació, l'Institut Valencià de Finances es converteix en un intermediari financer, amb àmbit d'actuació exclusiu a la Comunitat Valenciana, que té un coeficient de solvència superior al 50 %.

26,8 milions en participacions de l'SGR-CV

D'altra banda, l'acord del Consell adoptat hui també preveu la transmissió, per part de la Generalitat Valenciana a l'Institut Valencià de Finances, de 446.757 participacions socials de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (ara denominada Afín-SGR), el titular de la qual és actualment la Generalitat. El valor nominal d'aquestes accions ascendeix a 26.850.095,70 euros.

La contraprestació de la transmissió esmentada es farà minorant el saldo creditor resultant de la posició de la Generalitat al capdavant de l'IVF, que estarà al voltant dels 64,2 milions.

Es creu convenient aquest traspàs de les participacions, atés que és l'Institut Valencià de Finances el que, efectivament, exerceix la representació i la defensa dels interessos de la Generalitat en l'SGR-CV. En aquest sentit, cal recordar que el director general de l'IVF exerceix des de 2016 com a conseller i president de l'SGR-CV.

A més, la tasca que desenvolupa l'IVF com a entitat creditícia al servei del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana vincula aquest organisme amb l'SGR-CV, que exerceix com a avalador en operacions de crèdit per a les pimes i per als autònoms valencians.