Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

El DOGV publica la nova convocatòria de la línia IVF de préstecs participatius en coinversió que cofinança el PO FEDER CVA 2014-2020

El DOGV publica la nova convocatòria de la línia IVF de préstecs participatius en coinversió que cofinança el PO FEDER CVA 2014-2020
 
- Els beneficiaris poden accedir a operacions que arriben a 300.000 euros, a un termini de set anys i un màxim de tres de carència sobre el principal
- Durant l'exercici passat de 2020 es van concedir 39 operacions en el marc d'aquesta línia de finançament, per un import conjunt total de 7,8 milions d'eurosValencia (27.1.2021).- El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat la resolució de l'Institut Valencià de Finances (IVF) mitjançant la qual s'aprova la nova convocatòria de l'instrument financer préstec participatiu en coinversió amb inversors privats, que compta amb recursos del Programa operatiu del Fons de Desenvolupament Regional FEDER CVA 2014-2020.

Aquesta línia de finançament, que s'ofereix a través d'intermediaris financers, va dirigida a projectes d'inversió de caràcter innovador que puguen contribuir al desenvolupament i la diversificació del teixit empresarial valencià. També podran accedir a aquests préstecs participatius aquelles iniciatives empresarials amb un elevat potencial de creixement i internalització, que, a més, contribuïsquen a la creació i el manteniment d'ocupació qualificada a la Comunitat Valenciana.

A través d'aquesta línia s'ofereixen préstecs participatius que arriben a 300.000 euros, a un termini de set anys i un màxim de tres anys de carència per a l'amortització del capital principal. El tipus d'interés aplicat a aquestes operacions serà d'Euribor a un any més un diferencial que podrà oscil·lar entre el 4 i el 9 % en funció de la rendibilitat financera assolida pel prestatari. Cal destacar que, sobre el tipus d'interés que hi resulte s'aplicarà una subvenció de l'1,75 %.

Per a sol·licitar aquests préstecs, l'interessat haurà d'acreditar el cofinançament d'inversors privats en el projecte i dirigir-se a alguns dels intermediaris financers acreditats per l'IVF, i serà aquest intermediari el que remetrà la sol·licitud de finançament a l'IVF perquè s'estudie.

Els intermediaris financers acreditats són: Angels Capital, CEEI Castelló, BigBan, Demium Startup, Encomenda, Sabadell BStartup i Sabadell Venture Capital.

Balanç del producte en 2020

Durant l'exercici de 2020, l'Institut Valencià de Finances va aprovar un total de 39 operacions en el marc de la línia de préstecs participatius en coinversió que compta amb recursos del Programa operatiu FEDER 2014-2020.

El valor conjunt d'aquestes operacions va ascendir a 7,8 milions d'euros, de manera que, una vegada considerat el cofinançament aportat per inversors privats, les empreses van poder mobilitzar recursos financers per valor de 21,8 milions d'euros, amb un efecte multiplicador de 2,8 euros d'inversió total per cada euro públic.

Accés al DOGV: consulteu ací.
 

- Se puede acceder a operaciones de hasta 300.000 euros, a un plazo de siete años y con hasta tres de carencia sobre el principal
- Durante el pasado ejercicio 2020 se concedieron 39 operaciones en el marco de esta línea de financiación, por un importe conjunto total de 7,8 millones de eurosValencia (27.1.2021).- El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado la Resolución del Institut Valencià de Finances (IVF) por la que se aprueba la nueva convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados, que cuenta con recursos del Programa Operativo del Fondo de Desarrollo Regional Feder CVA 2014-2020.


Esta línea de financiación, que se ofrece a través de intermediarios financieros, va dirigida a proyectos de inversión de carácter innovador, que puedan contribuir al desarrollo y la diversificación del tejido empresarial valenciano. También podrán acceder a estos préstamos participativos aquellas iniciativas empresariales con un alto potencial de crecimiento e internalización, que además contribuyan a la creación y mantenimiento de empleo cualificado en la Comunitat Valenciana.
A través de esta línea se ofrecen préstamos participativos de hasta 300.000 euros, a un plazo máximo de hasta siete años y con hasta tres años de carencia para la amortización del capital principal. El tipo de interés aplicado a estas operaciones será de Euribor a un año más un diferencial que podrá oscilar entre el 4 y el 9% en función de la rentabilidad financiera alcanzada por el prestatario. Cabe destacar que, sobre el tipo de interés resultante, se aplicará una subvención del 1,75%.

Para solicitar estos préstamos, el interesado deberá acreditar la cofinanciación de inversores privados en el proyecto y dirigirse a algunos de los intermediarios financieros acreditados por el IVF y será este intermediario quien remitirá la solicitud de financiación al IVF para su estudio.

Los intermediarios financieros acreditados son: Angels Capital, Ceei Castellón, BigBan, Demium Startup, Encomenda, Sabadell BStartup y Sabadell Venture Capital.

Balance del producto en 2020

Durante el pasado ejercicio 2020 el Institut Valencià de Finances aprobó un total de 39 operaciones en el marco de la línea de préstamos participativos en coinversión que cuenta con recursos del Programa Operativo Feder 2014-2020.

El valor conjunto de estas operaciones ascendió a 7,8 millones de euros, de modo que, una vez considerada la cofinanciación aportada por inversores privado, las empresas pudieron movilizar recursos financieros por valor de 21,8 millones de euros, con un efecto multiplicador de 2.8 euros de inversión total por cada euro público.

Acceso al DOGV: consultar aquí