Fons de Fons

Actualitat

« Ves enrere

El Consell culmina l'escissió de l'antic IVF per a convertir-lo en el banc de la Generalitat destinat a la promoció d'iniciatives empresarials i socials

El Consell culmina l'escissió de l'antic IVF per a convertir-lo en el banc de la Generalitat destinat a la promoció d'iniciatives empresarials i socials
 
03/08/2018
 

El Consell ha aprovat els nous reglaments d'organització i funcionament (ROF) de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de l'Institut Valencià de Finances. D'aquesta manera, es reestructuren les seues competències i es culmina l'escissió de l'antic IVF, que passa a convertir-se en un banc públic de la Generalitat destinat a la promoció d'iniciatives econòmiques i socials al servei de les empreses, de les entitats i dels autònoms de la Comunitat Valenciana.

Per a això, el nou Institut Valencià de Finances es dedicarà en exclusiva a l'activitat creditícia, la qual cosa comporta el fet de traspassar les competències que exerceix actualment en matèria de Política Financera i de l'Agència de Certificació Electrònica a la Conselleria.

El nou ROF de l'IVF transforma l'estructura organitzativa d'aquest organisme. Entre els seus canvis, destaca la nova composició del Consell General de l'IVF, que passa de deu a huit consellers, dels quals cinc seran independents de reconegut prestigi que hauran de reunir els mateixos criteris d'idoneïtat aplicables a les entitats privades de crèdit. Els consellers seran anomenats per a un període de tres anys, amb la possibilitat d'una sola reelecció.

Se cedeix el control a independents

D'aquesta manera, per primera vegada en la història, el Consell cedeix el control d'una entitat del sector públic empresarial a professionals de reconegut prestigi i solvència tècnica. Una decisió que exemplifica l'aposta clara de l'actual executiu per la professionalització del Sector Públic Instrumental.

A més, se suprimeix la Comissió d'Inversions com a òrgan de govern de l'IVF i, per a donar suport al Consell General, es creen quatre comissions delegades: la Comissió de Riscos; la Comissió de Nomenaments i Retribucions; la Comissió d'Auditoria i Compliment, i la Comissió de Transparència i Responsabilitat Social Corporativa.

Assignació de competències de la Conselleria

Paral·lelament, el nou ROF de la Conselleria assigna les competències que deixa l'IVF a diferents àrees. En concret, les competències de Política Financera s'integren en la Sotsdirecció General de Finançament Autonòmic i Política Financera (abans, Sotsdirecció General de Finançament Autonòmic i Coordinació Financera), dependent de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament.

Per a això, es creen dos serveis, un de Política Financera i un altre de Coordinació i Suport Jurídic.

Quant a l'Agència de Certificació Electrònica, passa a adscriure's a la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, dins de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).

Administració electrònica

La resta de canvis, bàsicament en la DGTIC, tenen com a finalitat oferir un millor i més individualitzat servei a les conselleries, atés el caràcter transversal del departament d'Hisenda. Concretament, els canvis en aquest nou ROF potenciaran els serveis d'informàtica i la gestió d'aplicacions, així com el de Tresoreria, per a les conselleries, alhora que garantiran el compliment dels reptes que s'han assumit en administració electrònica.

Així, amb la finalitat d'incrementar l'eficiència en matèria d'administració electrònica, es crea un servei propi per a aquestes funcions, per tal de desdoblar l'actual Servei d'Aplicacions Corporatives i Administració Electrònica.

Igualment, en la DGTIC es crea el Servei d'Organització i Gestió Economicopressupostària, amb noves funcions d'organització i de potenciació de la gestió econòmica i pressupostària, incloent-hi la gestió dels fons cofinançats.

També es crea el Servei d'Aplicacions d'Hisenda en l'àmbit economicofinancer, mentre que l'actual Servei d'Aplicacions d'Hisenda passa a denominar-se Servei d'Aplicacions d'Hisenda en l'Àmbit Tributari, de Nòmines i Fons Europeus.

Finalment, per a potenciar la presència de la DGTIC a les conselleries a què presta servei, s'elimina el Servei d'Aplicacions Departamentals a fi de crear una Sotsdirecció General de Sistemes d'Informació Departamental, que disposarà de 5 Serveis d'Informàtica: per a Presidència i Transparència; per a Igualtat i Serveis Socials; per a Economia Sostenible i Ocupació; per a Agricultura i Medi ambient, i per a Habitatge i Obres Públiques.

Dins de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, i amb el control de la Sotsdirecció General de Tresoreria, es creen dos nous serveis: el Servei Fiscal i d'Anàlisi i el Servei de Seguiment de la Gestió de Tresoreria. La creació d'un servei fiscal específic ve motivada per la necessitat d'atendre la creixent complexitat en la gestió d'obligacions tributàries de la Generalitat davant de l'AEAT.

Millora de la gestió de les reclamacions

Finalment, es crea el Jurat Econòmic Administratiu de la Generalitat, que dependrà directament del conseller d'Hisenda i que actuarà com a òrgan col·legiat que assumirà les reclamacions economicoadministratives sobre els tributs cedits per l'Estat que gestiona la Generalitat. D'aquesta manera, es millorarà la gestió de les reclamacions dels valencians respecte als impostos cedits.