Préstecs DANA 0%

Actualitat

« Ves enrere

El Consell aprova una modificació del decret de regulació interna de l'IVF per a millorar la gestió de la morositat de la seua cartera creditícia

El Consell aprova una modificació del decret de regulació interna de l'IVF per a millorar la gestió de la morositat de la seua cartera creditícia
 
- La nova norma reguladora del Institut Valencià de Finances permet aplicar en aquest organisme pràctiques del sistema financer privat
- Es regula la condonació d'interessos de demora en el context de la reestructuració de crèdits
 
 
Valencia (02.07.2021).- El Ple del Consell ha aprovat la modificació del decret que regula les polítiques internes d'actuació del Institut Valencià de Finances (IVF), la qual cosa permetrà una millor gestió de la morositat de la seua cartera creditícia i dels recursos públics.
 
El Decret 38/2019 de 15 de març, del Consell, pel qual es va aprovar aquest reglament va permetre a aquest organisme aplicar en la seua gestió interna les millors pràctiques del sistema financer, homologant-se així a la resta d'operadors del sistema bancari.
 
Transcorreguts dos anys des de l'aprovació d'aquest marc regulador, i en un context d'elevada incertesa quant a l'impacte de la pandèmia sobre la morositat de la cartera creditícia, s'ha optat per incorporar al decret determinats aspectes en matèria de recuperació dels crèdits dubtosos, que contribuiran a millorar la gestió de les operacions de reestructuració, en línia amb les pràctiques contemplades pel sector privat.
 
D'aquesta manera, a partir de la seua aprovació, l'IVF podrà aplicar les mateixes fórmules de gestió al finançament concedit que les entitats de banca privada, tant a deutors públics com privats.
 
En concret, es regula la possibilitat que l'IVF puga condonar els interessos moratoris d'operacions impagades, a les quals es pot donar diferents solucions com el pagament per part del deutor, el refinançament, la reestructuració o qualsevol altra fórmula, no tenint perquè recórrer necessàriament, i com única via, a la judicial.
 
Aquesta és una pràctica habitual en el sector financer privat per a recuperar deutes l'impagament dels quals es prolonga en el temps, per la qual cosa l'IVF ha considerat aplicar-lo també a la gestió de les seues operacions.
 
Finalment, s'estableixen les condicions per a declarar fallits determinats crèdits impagats sobre els quals no existeixen possibilitats de recuperació. D'aquesta manera, s'evita des del primer moment destinar recursos personals i materials a operacions amb impagaments que s'ha demostrat que no poden ser recuperats.
 
Aquesta és una pràctica habitual tant en l'àmbit tributari de l'administració com en el sector financer, i per l'això l'IVF ha decidit aplicar-la també a l'àmbit de la gestió de la seua cartera creditícia.