Descripció

L'Institut Valencià de Finances (IVF), creat per la Llei 7/1990, de Pressupostos de la Generalitat, és una entitat de dret públic de caràcter empresarial, de les previstes en l'article 2.3 de la LLEI 1/2015, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. El seu règim jurídic s'estableix en la Llei 5/2013 de mesures fiscals, de gestió administrativa i d'organització de la Generalitat, segons redacció donada pel Decret llei 5/2015, del Consell.

L'IVF té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seues finalitats, estant en l'actualitat adscrit a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.

Aquest organisme té com a finalitat l'actuar com a principal instrument de la política financera del Consell.

En l'actualitat l'IVF es regeix pel Decret 118/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional d'aquesta entitat, que es consolida com a "intermediari financer al servei del desenvolupament de la societat valenciana". La nova organització de l'IVF i l'adaptació dels seus òrgans de govern a estructures pròpies de les entitats crèdit privades responen a l'objectiu d'incrementar la transparència, la seguretat jurídica i l'eficàcia en la gestió del risc, sense perjudici de l'agilitat que requereix l'exercici de les funcions que l'IVF té encomanades.