- DECRET LLEI 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

- DECRET 176/2016, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

- LLEI 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [Artículo 171] (Règim Jurídic IVF)

- DECRET 92/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Finances (IVF).

- LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

- LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

- LLEI 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018.

- RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, del director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), per la qual s'ordena la publicació de la nova relació de llocs de treball de l'IVF, aprovada pel Consell General de l'IVF en la sessió de 31 de març de 2017.

- CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2017, del director general de l'IVF, per la qual s'ordena la publicació de la nova relació de llocs de treball de l'IVF, aprovada pel Consell General l'IVF en la sessió de 31 de març de 2017.

- DECRET LLEI 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Económico-financiero del Sector Públic Empresarial i Fundacional.