Fons Europeus

La política regional i de cohesió de la Unió Europea té com a finalitat afavorir el creixement econòmic de les regions que la componen, reduint els seus desequilibris econòmics i socials, així com les disparitats existents entre elles en relació als nivells de desenvolupament. Els seus objectius coincidixen en el seu conjunt amb les prioritats que fixa la Unió Europea a favor del creixement i l'ocupació, i les seues accions han de contribuir als objectius de l'Estratègia Europea 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Per a això compta amb una sèrie d'instruments, sent els Fons Estructurals els principals recursos financers de la política regional, constituïts pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE).

El primer d'ells, el FEDER, recolzarà el desenvolupament regional i local per mitjà del cofinançament d'inversions en I+D i innovació; canvi climàtic i medi ambient; suport empresarial a les pimes; telecomunicacions, energia i infraestructures de transports; infraestructures de salut, educació i socials, i desenvolupament sostenible.

El segon d'ells, el FSE està destinat a millorar les oportunitats d'ocupació i la seua qualitat, promoure la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors, propiciar un elevat nivell d'educació i formació, així com l'aprenentatge permanent, fomentar la igualtat de gènere, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació, el suport a les polítiques actives d'inclusió social i de lluita contra la pobresa.

 

INSTRUMENTS FINANCERS

La utilització d'instruments financers per a l'execució dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE), adquirixen una major rellevància en el període 2014-2020 com a forma d'ajuda enfront de la subvenció a fons perdut tradicional pel seu efecte multiplicador, la seua capacitat per a combinar diverses formes de recursos públics i privats per a aconseguir objectius d'una actuació pública, i pel seu caràcter rotatori, que els fan més sostenibles en el temps.

En eixe sentit, l'IVF serà l'Organisme Gestor dels Instruments Financers proposats dins dels Programes Operatius de la Comunitat Valenciana per al nou període 2014-20 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE), amb els que s'espera gestionar 33,5 milions d'euros de fons estructurals.

D'ells, 30 milions, provindràn del FEDER, que tindràn com a finalitat promoure la constitució de fons de capital llavor, de transferència de tecnologia i d'expansió en col·laboració amb entitats de capital risc. Així mateix, estos fons també tindràn com a objectiu concedir préstecs participatius i/o subordinats, en este cas, gestionats directament per l'IVF, per a finançar projectes de caràcter innovador.

Els restants 3,5 milions, provenen del FSE, es destinaràn a impulsar una línia de microcrèdits en col·laboració amb entitats de crèdit destinada a persones desocupades i/o emprenedores amb la participació del SERVEF.

La gestió d'estos fons per part de l'IVF permetrà atraure finançament d'intermediaris financers per un import d'almenys 51 milions d'euros addicionals, gràcies a este efecte catalitzador dels instruments financers per a atraure inversió privada.