El Director General

T'interessa

Fons de Fons

Actualitat

« Ves enrere

Només una empresa presenta oferta al concurs d’assistència tècnica per a gestionar el servei de Certificació Electrònica de l’IVF

2/6/2017.-

-La licitació, amb difusió europea, es va publicar en el Diari Oficial de la UE l'1 d'abril passat i a més figura en el Perfil del Contractant de l'IVF i en la Plataforma de Contractació de l'Estat

- Després de l'obertura de pliques, l'actual adjudicatària ha resultat ser l'única aspirant atesa l'especificitat del servei, que fa difícil trobar proveïdors que complisquen els estàndards de qualitat requerits

- L'IVF corregeix la pràctica de les assistències tècniques mensuals que va implantar l'anterior Consell i que qüestionava la Sindicatura, i el nou contracte, per import de 250.000 euros anuals, comprén fins a dues anualitats

 

Només una empresa ha presentat oferta en el concurs públic per a la contractació del servei d'assistència tècnica a la Plataforma de Certificació Electrònica de la Generalitat Valenciana, gestionada per l'Institut Valencià de Finances (IVF) des de la integració en aquest de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica en 2014. Hui s'ha realitzat l'acte d'obertura del sobre A, que conté la documentació administrativa, i s'ha verificat que únicament una firma, que és l'actual adjudicatària del servei, opta a l'adjudicació.

Per la quantia econòmica -250.000 euros, IVA exclòs, per un any, prorrogable un altre més-, es tracta d'un contracte SARA (Subjecte a Regulació Harmonitzada) de caràcter europeu, la qual cosa comporta la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, des de l'1 d'abril passat, a fi de garantir una verdadera competència de mercat assegurant per a això que gaudeix de la màxima transparència i publicitat. A més, la licitació per concurs públic i procediment obert s'ha difós també en el Perfil del Contractant de l'IVF i en la Plataforma de Contractació de l'Estat.
L'actual adjudicatària del servei ha resultat ser l'única empresa que aspira al concurs. Cal tindre en compte que es tracta d'un servei molt especialitzat, les funcions del qual estan dotades d'una gran especificitat, i per tant és difícil trobar proveïdors que complisquen els estàndards de qualitat requerits per a prestar el servei.

Amb aquesta licitació per concurs públic i procediment obert, l'IVF corregeix definitivament la pràctica que va implantar l'anterior Consell almenys des del 2013, consistent en la contractació mensual d'una assistència tècnica per a la prestació d'aquest servei a càrrec de quatre tècnics informàtics i una administrativa. Aquest sistema -que va heretar l'institut quan l'Agència de Certificació Electrònica es va liquidar i es va integrar en l'IVF a principis del 2014- ha sigut objecte de reprotxes per la Sindicatura de Comptes en els seus informes del 2014 i 2015.

Els actuals responsables de l'IVF, després de tindre coneixement de les objeccions de la Sindicatura a l'octubre del 2015, van iniciar els treballs per a posar fi a aquesta pràctica que van desembocar en la publicació, el 14 de febrer passat, dels plecs de condicions particulars. Tot això garantint en tot moment la continuïtat d'un servei imprescindible, com és la certificació de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques dependents. Hi ha més de 150.000 targetes i més de 600.000 certificats digitals actius, i l'ús d'aquests comprén tots els àmbits de l'Administració, inclosos serveis sanitaris, educatius, socials o judicials. La interrupció del servei hauria ocasionat un greu perjuí als seus usuaris.

En els pròxims dies, dins dels terminis fixats per a la tramitació dels contractes SARA, es procedirà a l'obertura de la resta de sobres, prèvia a l'adjudicació del contracte per un període d'un any, prorrogable un altre més.