El Director General

T'interessa

Fons de Fons

Actualitat

« Ves enrere

L’IVF posa fi al sistema implantat per l’anterior Consell de prestar el servei de certificació electrònica per mitjà d’assistències tècniques mensuals

1/6/2017.-
  • El director general de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, va respondre a les objeccions de la Sindicatura de Comptes posant en marxa la licitació d'un concurs públic per a dos anys, que es troba en la fase final de tramitació
  • L'Agència de Certificació Electrònica prestava aquest servei amb el mètode de contractacions mensuals externes almenys des del 2013 i, després de la seua liquidació i integració en l'IVF en 2014, es va mantindre aquest sistema a pesar de les crítiques del Síndic
  • L'organisme acull demà l'obertura de pliques en el procediment obert convocat, que ha gaudit de la màxima transparència en publicar-se també en el Diari Oficial de la Unió Europea 

 

Els actuals responsables de l'Institut Valencià de Finances (IVF) han posat fi al sistema implantat per l'anterior Consell per a la prestació del servei de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, consistent en la contractació mensual d'una assistència tècnica realitzada per quatre tècnics informàtics i una administrativa. Aquesta pràctica va ser instaurada per l'anterior executiu almenys des del 2013, quan l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica era un ens independent, i que després de la seua liquidació i integració en l'IVF, al gener del 2014, es va mantindre, a pesar dels inconvenients de la Sindicatura de Comptes en els seus informes de fiscalització del 2014 i 2015 per entendre que podia tractar-se d'un fraccionament de contractes.

L'actual director de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, es va trobar amb aquesta situació heretada en prendre les regnes de l'IVF i ja al novembre del 2015 s'inicien els treballs i s'autoritza pel director l'esmena de l'anomalia com a conseqüència de les observacions incloses en l'informe de la Sindicatura de Comptes referit a la gestió del 2014. Després de la tramitació i culminació dels diferents procediments, que inclouen l'elaboració de la memòria justificativa per a la contractació del servei amb data 17 de maig de 2016, l'IVF ha eradicat aquest sistema i a principis d'enguany va publicar la licitació d'un concurs obert que està en la seua fase final d'execució. Concretament, demà es procedirà a l'obertura de pliques prèvia a l'adjudicació. El servei d'assistència tècnica a la Plataforma de Certificació Electrònica es va licitar per 250.000 euros -IVA exclòs- amb una duració d'un any, prorrogable per un altre més.

En les seues auditories del 2014 i 2015, el Síndic va qüestionar aquest sistema, ja que comportava que cada mes es tramitava una assistència tècnica per a la prestació del servici de l'Agència de Certificació Electrònica. Aquests expedients mensuals emparaven la contractació dels mateixos quatre tècnics i una administrativa que, en el si de l'IVF encara que aliens a les funcions inherents a l'Institut Valencià de Finances, desenvolupaven el servei de certificació electrònica.

Tal com han explicat des de l'institut, l'Agència de Certificació Electrònica, després de la seua dissolució el 31 de desembre de 2013, es va integrar al gener del 2014 en l'IVF. Ho va fer incorporant ja aquest procediment anòmal. L'entitat, en compte de contractar personal laboral, recorria a una assistència tècnica mensual per a donar cobertura a les necessitats del servei. Al gener del 2014, l'IVF absorbeix l'Agència i els treballadors contractats per mitjà d'aquest mètode. En els arxius de l'institut, la primera assistència tècnica per a donar cobertura a aquests empleats és d'abril del 2014.

Garantir la continuïtat d'un servei imprescindible

Després del canvi en el Consell en juliol del 2015, i després de tindre coneixement a l'octubre de l'informe preliminar de la Sindicatura, en què l'auditor públic retrau aquesta pràctica, el nou director de l'IVF, Manuel Illueca, inicia els treballs per a procedir a la regularització d'aquesta situació, garantint la prestació d'un servei imprescindible com és la certificació de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques dependents.

Cal recordar que hi ha més de 150.000 targetes i més de 600.000 certificats digitals, i que l'ús d'aquests comprén tots els àmbits de l'Administració, inclosos serveis sanitaris, educatius, socials o judicials. La interrupció del servei hauria ocasionat un greu perjuí als usuaris d'aquest servei. A manera d'exemple, milers de responsables sanitaris utilitzen targetes criptogràfiques per a accedir als historials clínics amb garanties de seguretat. Així mateix el sistema dóna suport a les seus electròniques tant de la Generalitat com de les diputacions i ajuntaments. La certificació electrònica és emprada també per milers d'empreses i ciutadans en transaccions i tràmits. Cal tindre en compte que es tracta d'un servei molt especialitzat, les funcions del qual estan dotades d'una gran especificitat, i que és difícil trobar proveïdors que complisquen els estàndards de qualitat requerits per a prestar el servei.

A la vista de les observacions contingudes en l'informe preliminar de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió de l'entitat en 2014, remés a l'IVF a l'octubre del 2015, s'inicien els treballs per a esmenar les esmentades irregularitats en el procés de contractació. Amb data 12 de novembre l'Agència de Certificació Electrònica de l'IVF elabora un esborrany de plec de condicions tècniques. El 22 de desembre de 2015, el director, Manuel Illueca, a proposta de la responsable de la gestió econòmica de l'IVF, autoritza l'"inici del procediment per a la contractació del servei de desenvolupament i explotació de la plataforma de certificació electrònica de l'IVF". En el document s'insta a la realització d'un "concurs obert, procediment obert" per a la contractació d'aquests serveis.

Amb data 17 de maig de 2016 s'emet la memòria justificativa, que és el document que a efectes interns inicia la contractació d'aquests serveis i amb el qual arranquen formalment els treballs previs que integren l'expedient de contractació i que s'han desenvolupat al llarg d'uns quants mesos. La tramitació desemboca finalment en la publicació, el 14 de febrer passat, dels plecs de condicions particulars i, posteriorment, en la certificació de l'existència de crèdit i en la resolució d'inici de l'expedient, firmada pel director general. D'aquesta manera, l'IVF ha corregit definitivament l'anomalia.

Un contracte amb publicitat en la Unió Europea

La licitació per concurs públic i procediment obert està en la seua fase final de tramitació. Concretament, demà està prevista l'obertura de les pliques, després de la qual es produirà l'adjudicació. El procediment ha gaudit de la màxima publicitat per tractar-se d'un contracte SARA (Subjecte a Regulació Harmonitzada), el que, entre altres mesures derivades d'una directiva europea, ha comportat la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, a fi de garantir una verdadera competència de mercat. D'aquesta manera, la licitació ha gaudit de la màxima transparència i publicitat.