- DECRET 38/2019, de 15 de març, del Consell, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de les polítiques d'actuació de l'IVF, i de la gestió i alienació dels béns i drets adquirits en l'exercici de la seua activitat creditícia.

- DECRET LLEI 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

- DECRET 119/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

- LLEI 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [Artículo 171] (Règim Jurídic IVF)

- DECRET 118/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Finances (IVF).

- LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

- LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. (Extracte IVF)

- LLEI 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018.

- RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), per la qual s'ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la nova relació de llocs de treball de l'IVF, aprovada pel Consell General de l'IVF en la sessió celebrada el 26 d'abril de 2018.

- DECRET LLEI 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Económico-financiero del Sector Públic Empresarial i Fundacional.

- DECRET LLEI 6/2017, d'1 de desembre, del Consell, per a la constitució de dos fons sense personalitat jurídica per a la gestió dels instruments financers dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

- DECRET 90/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 38/2019, de 15 de març, del Consell, d'aprovació del Reglament de desplegament de les polítiques d'actuació de l'IVF, i de la gestió i alienació dels béns i drets adquirits en l'exercici de la seua activitat creditícia.