Descripció

L'Institut Valencià de Finances (IVF), creat per la Llei 7/1990, de Pressupostos de la Generalitat, és una entitat de dret públic de caràcter empresarial, de les previstes en l'article 2.3 de la LLEI 1/2015, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. El seu règim jurídic s'estableix en la Llei 5/2013 de mesures fiscals, de gestió administrativa i d'organització de la Generalitat, segons el text del Decret Llei 5/2015, del Consell.

L'IVF té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i està a hores d'ara adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Aquest organisme té com a finalitat actuar com a principal instrument de la política financera del Consell, així com exercir les competències de la Generalitat sobre el sistema financer. A més, des de la publicació del Decret Llei 5/2015, l'IVF ha recuperat les competències en matèria de finançament empresarial i a hores d'ara també des d'aquest organisme es presten els serveis de certificació de firma electrònica avançada i serveis relacionats amb identificació i firma electrònica.