Convocatòries

 

  • PROCESSOS OBERTS:

PROMOCIÓ INTERNA:


- RESOLUCIÓ de 5 de març de 2021 del director general del Institut Valencià de Finances per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc FC06, tècnic/a mitjà/a, del Departament de Back Office mitjançant un procediment de promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició. (Data de publicació: 15/03/2021)

- RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc LR003, tècnic o tècnica del Departament d'Operacions mitjançant un procediment de promoció interna per concurs oposició. (Data de publicació: 22/02/2021)

 

COBERTURA INTERNA:
 

- RESOLUCIÓ de 5 de març de 2021 del director general del Institut Valencià de Finances per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc TE15 Subdirector/a de Sistemes de la informació, mitjançant un procediment de cobertura interna mitjançant el sistema de concurs. (Data de publicació: 15/03/2021)

- RESOLUCIÓ de 5 de març de 2021, del Director General del Institut Valencià de Finances (IVF), per la qual es publica el resultat de l'oferiment a cobertura interna dels llocs creats en la nova Relació de Llocs de treball de l'IVF, aprovada pel Consell General de l'IVF (Data de publicació: 09/03/2021)

- Resolució de 15 de febrer de 2021, del Director General de l'IVF, per la qual s'acorda l'oferiment a cobertura interna dels llocs creats en la RPT aprovada pel Consell General de l'IVF en sessió celebrada el 23 de juliol de 2020. (Data de publicació: 16/02/2021)

BEQUES:

 

- Resolució del Director General de l'IVF, de 21 de desembre de 2020, acordant desistir del procediment iniciat per Resolució de 16 de juny de 2020, del Director General de l'IVF per la qual es convoquen deu beques per a la realització de pràctiques professionals en l'IVF. (Data de publicació: 21/12/2020)

- Acord de 19 de novembre de 2020, de la comissió avaluadora, pel qual es resolen les al·legacions presentades. (Data de publicació: 21/12/2020)

- Acord de 2 d'octubre de 2020, de la Comissió Avaluadora de la convocatòria per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en l'IVF (exercicis 2020 i 2021)

- Acord de la Comissió avaluadora per a la realització de pràctiques professionals en l'IVF aprovant la baremació provisional i requerint per 5 dies  per a aportar la  documentació acreditativa (publicat 21.09.2020 en https://sede.gva.es)

- RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2020, del Director General del *Institut *Valencià de *Finances, per la qual es convoquen deu beques per a la realització de pràctiques professionals en el *Institut *Valencià de *Finances, durant els exercicis 2020 i 2021.

 

OCUPACIÓ:

AUXILIAR ADMINISTRATIU SUBDIRECCIÓ DE RISCOS:

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 24 de juliol de 2020, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses, per a la provisió definitiva del lloc IC13, Auxiliar de l'Administració de la Subdirecció Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 24 de juliol de 2020 (Data de publicació: 29/07/2020)

- RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica la designació dels membres de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu del Institut Valencià de Finances.

- RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2019, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es designa als membres de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu del Institut Valencià de Finances.

- Resolució del Conseller d'Hisenda desestimant el recurs d'alçada interposat contra la Resolució del 2 d'abril de 2019 del Director General de l'IVF per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc IC13, auxiliar d'administració, de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, del director general de l'Institut València de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva del lloc IC13, auxiliar d'administració de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura externa. (Data de publicació: 08/04/2019) FORMULARI

BORSES D'OCUPACIÓ:

TÈCNIC/A:

- Borsa d'ocupació per a la cobertura temporal de llocs de Tècnic/a en el Institut Valencià de Finances (Data de publicació: 14/01/2021)

- RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2020, del Director General del Institut  Valencià de Finances (IVF) per la qual es constitueix una borsa d'ocupació ordinària resultant del procés de selecció convocat per Resolució de 13 de juny de 2018, del Director General de l'IVF per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11 de tècnic/a de la Subdirecció de Riscos.

 

  • PROCESSOS TANCATS:

OCUPACIÓ:

TÈCNIC DE LA SUBDIRECCIÓ DE RISCOS:

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc IC05, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE04, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE09, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE10, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

RESOLUCION RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica el resultat del concurs oposició per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10  i TE11, tècnic /a jurídic/a de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 12 de setembre (Data de publicació: 23/09/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista provisional dels aspirants, amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 21 de juny de 2019 (Data de publicació: 27/06/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista amb el resultat definitiu de la segona prova de la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 27 de juny de 2019 (Data de publicació: 27/06/2019)

-  ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 7 de març de 2019 (Data de publicació: 08/03/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses, data, lloc i hora de la primera prova de la fase oposició de la proves selectives per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 29 de novembre de 2018 (Data de publicació: 04/12/2018)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Tècnic/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 6 de novembre de 2018 (Data de publicació: 07/11/2018)

- RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es modifica la designació de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu de l'Institut Valencià de Finances d'11 de setembre de 2018. (Data de publicació: 05/11/2018)

- RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2018, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es designa els membres de l'òrgan tècnic de selecció del procediment selectiu de l'Institut Valencià de Finances. (Data de publicació: 05/11/2018)

- RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2018, del director general de l'Institut València de Finances, per la qual es declara deserta i conclosa sense cobertura la convocatòria per a la provisió dels llocs TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de promoció interna i es reprén el procediment de cobertura externa per a la provisió dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos . (Data de publicació: 07/09/2018)

- RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual convoca la provisió dels llocs TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de promoció interna entre el personal laboral fix del l'IVF. (Data de publicació: 01/08/2018) FORMULARI

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2018, del director general de l'Institut València de Finances, per la qual se suspén el procediment de cobertura externa per a la provisió dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic o tècnica de la Subdirecció de Riscos, i es convoca la provisió dels llocs TE04, TE09, TE10 i TE11, mitjançant un procediment de promoció interna entre el personal laboral fix de l'IVF. (Data de publicació: 27/07/2018)

- RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, técnico/a de la Subdirecció de Riscos, per mitjà d'un procediment de cobertura externa (Data de publicació: 19/06/2018) FORMULARI

 

TÈCNIC JURIDIC DE LA SUBDIRECCIÓ LEGAL:

- RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE05 Tècnic/a Jurídic/a, de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc LRR08 Tècnic/a Jurídic/a, de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, del Director General del Institut Valencià de Finances, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc TE07 Tècnic/a Jurídic/a, de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa.

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica el resultat del concurs-oposició per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 19 de juliol (Data de publicació: 19/07/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista provisional d'aspirants, per orde de puntuació obtinguda en la fase de concurs per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 21 de maig. (Data de publicació: 12/07/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 15 d'abril. (Data de publicació: 16/04/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció per la qual es publica la llista definitiva de les persones admeses i excloses en la primera prova de la fase oposició del procés selectiu per a la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, Técnico/a de la Subdirecció de Riscos, celebrat el dia 9 de gener de 2019 (Data de publicació: 09/01/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 4 de març de 2019, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat el primer exercici i exclosos, per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal (Data de publicació: 05/03/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 6 de febrer de 2019, per la qual es publica la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la realització de les proves, per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídico/a de la Subdirecció Legal, celebrat el dia 6 de febrer de 2019 (Data de publicació: 06/02/2019)

- ACORD de l'òrgan tècnic de selecció de data 21 de gener de 2019, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses, per a la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, tècnic /a jurídic/a de la Subdirecció Legal, mitjançant un procediment de cobertura externa, celebrada el dia 21 de gener de 2019 (Data de publicació: 21/01/2019)

- RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva dels llocs LRR08, TE05 i TE07, técnico/a jurídico/a de la Subdirecció Legal, per mitjà d'un procediment de cobertura externa (Data de publicació: 22/06/2018) FORMULARI

 

SUBDIRECTOR LEGAL:

- CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 14 de maig de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de subdirector/a legal, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell.

- Resolució del director general per la qual s'acorda iniciar el procés de contractació del lloc de Subdirector/a Legal, a l'empara del que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell (Data de publicació: 16/05/18)